Regulamin

ZGŁOSZENIE

1. Podpisaną kartę zgłoszeniową należy przesłać przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl

2. Podpisana karta zgłoszeniowa upoważnia firmę Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr z siedzibą w Gdańsku do wystawienia faktury bez podpisu, według danych zawartych w Karcie zgłoszeniowej.

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA

3. Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem Organizator przesyła potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu, co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników)

PŁATNOŚĆ

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949 najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.

5. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwisko uczestnika oraz numer faktury pro-forma.

6. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni od planowanej daty szkolenia.

REZYGNACJA

7.Brak dokonania przedpłaty  za udział w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

8.Informacja o rezygnacji ze szkolenia wymaga formy pisemnej, przesłanej  na adres e-mail: optima@optima.edu.pl

9. Rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć.

10. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości szkolenia.

11. Całkowity koszt szkolenia ponoszony jest przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji w dniu jego rozpoczęcia bądź nie przybycia na szkolenie.

12. W przypadku Szkoleń Premium, rezygnacji z udziału w szkoleniu, bez ponoszenia kosztów, Zamawiający może dokonać najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zajęć.

13. W przypadku rezygnacji ze Szkolenia Premium  na mniej niż 14 dni roboczych przed terminem szkolenia, Zamawiający zostanie obciążony kosztami w wysokości 50% wartości szkolenia.

14. Całkowity koszt Szkolenia Premium ponoszony jest przez Zamawiającego w przypadku rezygnacji ze Szkolenia Premium na mniej niż 7 dni roboczych przed terminem szkolenia.

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

15. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia, o czym zobowiązuje się poinformować osobę zgłoszoną, telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

ODWOŁANIE SZKOLENIA

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia w dniu jego rozpoczęcia lub każdym następnym dniu jego trwania jeżeli będą miały miejsce zdarzenia losowe tj. nagła choroba lub wypadek osoby prowadzącej lub inne okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia lub jego kontynuowanie.

Aktualizacja 22.08.2016 r.