Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium

 • UWAGA! 
  Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawie 2.0), które będą obowiązywać od roku akademickiego 2019/2020.

  W trakcie szkolenia zostaną omówione także zmiany w sposobie liczenia dochodu studenta obowiązujące od 1 października 2018 r., w tym wynikające ze zmian w kryterium dochodowym z pomocy społecznej oraz z wprowadzenia sześciomiesięcznego zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych dla niektórych osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

  Część szkolenia będzie prowadzona metodą warsztatową, dlatego bylibyśmy zobowiązani, gdyby uczestnicy szkolenia zabrali na szkolenie obowiązujące na danej uczelni regulaminy pomocy materialnej oraz przygotowali – jako przykłady szkoleniowe – trudne przypadki, z którymi borykają się w swojej pracy.

  HARMONOGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I (16 stycznia 2019 r.)
  Godz. 15:00 – obiad
  Godz. 16:30-19:00  Szkolenie

  1. Regulaminy wsparcia materialnego studentów na uczelniach wyższych:
   1. zakres przedmiotowy,
   2. spójność z ustawodawstwem,
   3. konieczność zmian zapisów Regulaminów pomocy materialnej wynikające z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
   4. zasady i sposób wdrażania nowych Regulaminów w życie od roku akademickiego 2019/2020.
   5. zawieranie porozumień z samorządem studenckim w sprawie wdrażania Regulaminów w życie.
  2. Ustawodawstwo dotyczące pomocy materialnej:
   1. zasady ustalania dochodu – ustawa o świadczeniach rodzinnych,
   2. zmiany dotyczące sposobu wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w ustawie 2.0 – procedury związane z Kodeksem postępowania administracyjnego:
    • podpisywanie decyzji;
    • uzasadnienie do decyzji i możliwość odstąpienia od uzasadnienia;
    • możliwość zrzeczenia się przez studenta prawa do odwołania;
    • doręczanie decyzji.
   3. zmiany sposobu postępowania z wnioskiem stypendialnym związane z niedoręczeniem zaświadczenia ośrodka pomocy społecznej w Ustawie 2.0.
    • odmowa przyznania pomocy materialnej w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w ustawie 2.0;
    • możliwość przyznania stypendium pomimo braku zaświadczenia z pomocy społecznej.
   4. Informacja na temat objęcia Ustawą 2.0 kredytów studenckich.

  Dzień II (17 stycznia 2019 r.)

  1. Wsparcie materialne studentów:
   1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne), w tym zmiany dotyczące zwiększania stypendium od roku akademickiego 2019/2020,
   2. przepisy dotyczące zapomóg – poszerzenie zakresu przyznawania zapomóg w ustawie 2.0,
   3. stypendia ministra za wybitne osiągnięcia,
   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku – zmiany w ustawie 2.0,
   5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów do stypendium rektora – sposoby stosowane na różnych uczelniach – przegląd stosowanych rozwiązań
   6. stypendium dla funkcjonariuszy służb publicznych: stan obecny i zmiany wprowadzone Ustawą 2.0
   7. ograniczenie do 6 lat łącznego okresu pobierania stypendiów przez studenta w ustawie 2.0.
   8. zasady ograniczania okresów pobierania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych od roku akademickiego 2019/2020
  2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta w bieżącym roku akademickim oraz od roku akademickiego 2019/2020:
   1. ustalanie kryterium dochodowego przez uczelnię,
   2. możliwość zmiany kryterium dochodowego od 1 października 2018 r.
  3. Zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. nowe zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, w tym kolejne zmiany zawarte w ustawie 2.0,
   4. zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni wyższych,
   5. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów do uzupełnienia wniosku i skutki dla wypłaty świadczenia.

  Dzień III (18 stycznia 2019 r.)

  1. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych,
   3. zasady dokumentowania alimentów otrzymywanych oraz płaconych na rzecz innych osób,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju; zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta/doktoranta i członków jego rodziny,
   6. ulga na dziecko w dochodzie studenta i jego rodziny wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2016 r. – wliczanie zwrotu ulgi przewyższającej podatek do dochodu rodziny,
   7. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zasady liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego – w tym nowe kategorie dochodu utraconego i uzyskanego.
   8. zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   9. dochody studenta niewliczane do określania sytuacji materialnej rodziny z uwzględnieniem zmian dotyczących uwzględniania niektórych stypendiów otrzymywanych przez studenta/doktoranta lub członków jego rodziny,
   10. zasady obliczania dochodu rodziny studenta w świetle tzw. ustawy 500+ i nowego świadczenia na wyprawkę szkolną’
   11. sposób obliczania dochodu studenta w związku z nowym świadczeniem przysługującym na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.,
   12. zmiana sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od roku akademickiego 2017/2018, w tym treść zaświadczenia z urzędu skarbowego;
   13. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,
   14. dochody utracone i uzyskane: sposób liczenia w zależności od terminu zmiany sytuacji dochodowej studenta i jego rodziny
   15. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
   16. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu.
  2. Podsumowanie i wręczenie Certyfikatów.
 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych.

   

 • Lokalizacja Szczyrk, ul. Beskidzka 40, Szczyrk   
  Termin 16/01/2019 – 18/01/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 7 grudnia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (16/17 i 17/18 stycznia) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - biesiada w chacie góralskiej,
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 7 grudnia: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949