Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

 • UWAGA: szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie podejmowania studiów przez cudzoziemców, w związku z wejściem w życie:

  • nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
  • nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów.

  UWAGA! W trakcie szkolenia będą omawiane zmiany w zakresie rekrutacji i obsługi studenta zagranicznego wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0), która weszły w życie z dniem 1 października 2018 r.

  Szkolenie uwzględnia także zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r. wynikające z:

  • nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie:
  • zasad rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe
  • uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu
  • sprawozdawczości o studentach zagranicznych dla NAWA
  • danych o studentach zagranicznych przekazywanych do Systemu POL-on
  • dostępu do danych o studentach zagranicznych zawartych w Systemie POL-on przez Prezesa GUS, Dyrektora NAWA i Komendanta SG
  • utworzenia w Systemie POL-on nowego modułu „NAWA – rejestr cudzoziemców”

  Szkolenie uwzględnia także zmiany wynikające z:

  • nowelizacji ustawy o repatriacji, która weszła w życie 1 maja 2017 r.
  • nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie 1 maja 2017 r.
  • nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, które weszła w życie 1 maja 2017 r.
  • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • ustawy o systemie oświaty
  • rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
  • ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji
  • ustawy Prawo konsularne z 2015 r.
  • ustawy o języku polskim oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.
  • ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony.

  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień I – WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE:

  1. Wiadomości wstępne:
   1. regulacje prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie tematu szkolenia oraz nowych regulacji wynikających z ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
   3. podstawowe definicje,
   4. kształcenie krótkoterminowe (programy wymiany międzynarodowej, szkoły letnie),
   5. kształcenie długoterminowe (pełny cykl studiów, podwójne i wspólne dyplomy).

  Dzień II – REKRUTACJA:

  1.  Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce:
   1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni),
   3. z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej.
  2. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe, w szczególności w zakresie:
   1. posiadanego wykształcenia na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia,
   2. stanu zdrowia,
   3. ubezpieczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem zapisów ustawy o cudzoziemcach,
   4. znajomości języka, w którym będą prowadzone studia, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o języku polskim,
   5. wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

  Dzień III – OBSŁUGA STUDENTA ZAGRANICZNEGO:

  1. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców wynikające z toku studiów (Regulaminu studiów), ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej),
   2. zasad przyznawania indywidualnego programu studiów,
   3. konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć.
  2. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:
   1. zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców,
   2. zasady pobierania opłat,
   3. zwolnienia z opłat.
  3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z  ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.
  4. Pomoc materialna dla studentów cudzoziemców (zasady ogólne):
   1. podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. podejmujących studia na innych zasadach.
  5. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):
   1. dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału dotacji), z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.,
   2. dla NAWA, Straży Granicznej,
   3. innych służb.
  6. Podsumowanie.

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, a także jako pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. kieruje Działem Nauczania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń. Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni (Centrum Studentów Zagranicznych) zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, proces dyplomowania, rozliczanie pensum), tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Zakopane, ul. Tetmajera 14 a   
  Termin 13/01/2019 – 15/01/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 13 grudnia!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949