Zmiany w zasadach przyznawania świadczeń pomocy materialnej w szkołach wyższych wprowadzone nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0), w tym wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium

 • UWAGA!
  Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone przez nową ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawie 2.0), które będą obowiązywać od roku akademickiego 2019/2020.
  W trakcie szkolenia zostaną omówione także zmiany w sposobie liczenia dochodu studenta obowiązujące od 1 października 2018 r., w tym wynikające ze zmian w kryterium dochodowym z pomocy społecznej oraz z wprowadzenia sześciomiesięcznego zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych dla niektórych osób rozpoczynających działalność gospodarczą, prowadzących tzw. działalność nierejestrowaną wynikającą z Konstytucji dla Biznesu oraz nowych świadczeń – „13” dla emerytów oraz świadczenia Mama 4 plus.
  Część szkolenia będzie prowadzona metodą warsztatową, dlatego bylibyśmy zobowiązani, gdyby uczestnicy szkolenia zabrali na szkolenie obowiązujące na danej uczelni regulaminy pomocy materialnej oraz przygotowali – jako przykłady szkoleniowe – trudne przypadki, z którymi borykają się w swojej pracy.

  HARMONOGRAM SZKOLENIA:
  Dzień I (9 czerwca 2019 r.)
  Godz. 15:00 – obiad
  Godz. 16:30-19:00 Szkolenie

  1. Regulaminy świadczeń dla studentów na uczelniach wyższych:
   1. poszerzony zakres przedmiotowy od roku akademickiego 2019/2020,
   2. spójność z ustawodawstwem,
   3. konieczność zmian zapisów regulaminów wynikające z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   4. zasady i sposób wdrażania nowych regulaminów w życie od roku akademickiego 2019/2020 oraz wymogi związane z ich publikacją,
   5. zawieranie porozumień z samorządem studenckim w sprawie wdrażania Regulaminów w życie.
  2. Ustawodawstwo dotyczące pomocy materialnej:
   1. zasady ustalania dochodu – ustawa o świadczeniach rodzinnych,
   2. zróżnicowanie trybu przyznawania stypendiów w zależności od organu przyznającego pomoc – odwołanie czy wniosek o ponowne rozpatrzenie?
   3. zmiany dotyczące sposobu wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w ustawie 2.0 – procedury związane z Kodeksem postępowania administracyjnego:
    • podpisywanie decyzji,
    • uzasadnienie do decyzji i możliwość odstąpienia od uzasadnienia,
    • możliwość zrzeczenia się przez studenta prawa do odwołania,
    • doręczanie decyzji,
   4. zmiany sposobu postępowania z wnioskiem stypendialnym związane z niedoręczeniem zaświadczenia ośrodka pomocy społecznej w Ustawie 2.0:
    • odmowa przyznania pomocy materialnej w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w ustawie 2.0,
    • możliwość przyznania stypendium pomimo braku zaświadczenia z pomocy społecznej.

  Dzień II (10 czerwca 2019 r.)

  1. Wsparcie materialne studentów:
   1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne), w tym zmiany dotyczące zwiększania stypendium od roku akademickiego 2019/2020,
   2. przepisy dotyczące zapomóg – poszerzenie zakresu przyznawania zapomóg w ustawie 2.0,
   3. stypendia ministra za znaczące osiągnięcia,
   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku – zmiany w ustawie 2.0,
   5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów do stypendium rektora – sposoby stosowane na różnych uczelniach – przegląd stosowanych rozwiązań,
   6. stypendium dla funkcjonariuszy służb publicznych: stan obecny i zmiany wprowadzone Ustawą 2.0,
   7. ograniczenie do 6 lat łącznego okresu pobierania stypendiów przez studenta w ustawie 2.0,
   8. zasady ograniczania okresów pobierania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych od roku akademickiego 2019/2020.
  2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta w bieżącym roku akademickim oraz od roku akademickiego 2019/2020:
   1. ustalanie kryterium dochodowego przez uczelnię,
   2. możliwość zmiany kryterium dochodowego.
  3. Zasady ustalania składu rodziny studenta/doktoranta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. nowe zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, w tym kolejne zmiany zawarte w ustawie 2.0,
   4. zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta w związku z poszerzeniem definicji uczelni wyższych,
   5. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów do uzupełnienia wniosku i skutki dla wypłaty świadczenia.

  Dzień III (11 czerwca 2019 r.)

  1. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych, w tym z działalności nierejestrowanej,
   3. zasady dokumentowania alimentów otrzymywanych oraz płaconych na rzecz innych osób,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju; zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta i członków jego rodziny,
   6. ulga na dziecko w dochodzie studenta i jego rodziny wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2016 r. – wliczanie zwrotu ulgi przewyższającej podatek do dochodu rodziny,
   7. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zasady liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego – w tym nowe kategorie dochodu utraconego i uzyskanego,
   8. zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   9. dochody studenta niewliczane do określania sytuacji materialnej rodziny z uwzględnieniem zmian dotyczących uwzględniania niektórych stypendiów otrzymywanych przez studenta lub członków jego rodziny,
   10. zasady obliczania dochodu rodziny studenta w świetle tzw. ustawy 500+ i nowego świadczenia na wyprawkę szkolną oraz świadczenia Mama 4 plus i „13” dla emerytów,
   11. sposób obliczania dochodu studenta w związku ze świadczeniem przysługującym na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r.,
   12. zmiana sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od roku akademickiego 2017/2018, w tym treść zaświadczenia z urzędu skarbowego.
   13. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,
   14. dochody utracone i uzyskane: sposób liczenia w zależności od terminu zmiany sytuacji dochodowej studenta i jego rodziny,
   15. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
   16. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu.
  2. Podsumowanie i wręczenie Certyfikatów.

   

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych.

   

 • Lokalizacja Jastrzębia Góra, Rozewska 38, 84-104 Władysławowo   
  Termin 09/06/2019 – 11/06/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 9 maja!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (9-11 czerwca) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - kolacja w jednej z nadmorskich restauracji,
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 9 maja: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949