Zatrudnianie nauczycieli akademickich i czas pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawa 2.0) Prowadzenie akt osobowych pracowników i nowe obowiązki uczelni wobec pracowników – zmiany od 1 stycznia 2019 r. Szkolenie Premium

 • DZIEŃ I
  Godz. 15:00 – zakwaterowanie
  Godz. 15:30 – obiad
  Godz. 16:45 – 19:15 – szkolenie:

  1. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne na uczelniach:
   1. rodzaje umów o pracę, m.in. umowy na okres próbny (możliwość ponawiania takich umów), na czas określony (ograniczenie łącznego okresu trwania tych umów oraz ich liczby, wyłączenia od tej zasady i nowe obowiązki wobec PIP), na czas nieokreślony,
   2. rezygnacja z nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem akademickim na podstawie mianowania w Ustawie 2.0,
   3. pierwsze i kolejne miejsce pracy na uczelniach wyższych i w instytutach naukowych – prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, ze zmianami w Ustawie 2.0,
   4. zasady zawierania umów cywilnoprawnych z osobami prowadzącymi zajęcia ze studentami – zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w tego tytułu, zakres informacji wprowadzanych do systemu POLON,
   5. obligatoryjne i fakultatywne elementy umów o pracę i umów cywilnoprawnych, w tym zmiany w ustawie 2.0 dotyczące nauczycieli akademickich,
   6. okresy przejściowe na dostosowanie przepisów do Ustawy 2.0

  DZIEŃ II
  Szkolenie w godz. 8:30-16:00

  1. Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne na uczelniach, cd. :
   1. własność praw autorskich – różnice związane z pracą na etacie a wykonywaniem umów o dzieło – przekazywanie praw autorskich,
   2. stosunek pracy w świetle zakazu zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi – kontrole PIP w tym zakresie oraz konsekwencje dla pracodawcy,
   3. zasady i terminy rozwiązywania umów o pracę, w tym umów zawartych na czas określony wraz ze zmianami od 22 lutego 2016 r., wyłączenie w Ustawie 2.0 stosowania tej zasady wobec niektórych grup nauczycieli akademickich,
   4. zmiany zasad prowadzenia konkursów dla nauczycieli akademickich w Ustawie 2.0,
   5. możliwość wliczenia okresu prowadzenia działalności gospodarczej do stażu związanego z niektórymi wymogami dla danego stanowiska.
  2. Wymiar czasu pracy nauczyciela akademickiego:
   1. roczny wymiar zajęć dydaktycznych (pensum) a czas pracy nauczyciela akademickiego, w tym zmiana w zakresie dolnego wymiaru godzin dydaktycznych nauczyciela akademickiego  ustawie 2.0,
   2. zasady ustalania pensum (w tym zaliczanie do godzin dydaktycznych czasu kształcenia doktorantów w Ustawie 2.0) i godzin ponadwymiarowych – sposoby ich rozliczania,
   3. planowanie zajęć dydaktycznych i sposób ich rozliczania (pensum, godziny ponadwymiarowe),
   4. limity obciążeń godzinami ponadwymiarowymi i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie,
   5. brak obciążenia dydaktycznego nauczycieli akademickich.
  3. Pensum w przepisach prawa wewnętrznego:
   1. obniżanie pensum dla konkretnych stanowisk – sposób, wymagane dokumenty,
   2. rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych, w tym w przypadku podjęcia lub ustania zatrudnienia w trakcie roku akademickiego,
   3. powiązanie liczby godzin ponadwymiarowych z wymiarem pensum w Ustawie 2.0,
   4. rola Senatu uczelni w tworzeniu przepisów dotyczących czasu pracy nauczycieli akademickich – przeniesienia uregulowań w tym zakresie do Regulaminu pracy w Ustawie 2.0.
  4. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy nauczyciela akademickiego:
   1. sposoby zaliczania do pensum nieobecności planowanej i nieprzewidzianej,
   2. wpływ nieobecności na godziny ponadnormatywne,
   3. urlopy dla poratowania zdrowia oraz wprowadzenie zakazu wykonywania pracy podczas urlopu dla poratowania zdrowia w Ustawie 2.0,
   4. uprawnienia rodzicielskie a czas pracy nauczycieli akademickich.
  5. Orzecznictwo związane z czasem pracy nauczycieli akademickich – przykłady.

  DZIEŃ III
  Szkolenie w godz. 8:30-14:00

  1. Część A akt osobowych – nawiązanie stosunku pracy:
   1. dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy,
   2. kwestionariusz osobowy: jeden czy dwa?,
   3. skierowanie na wstępne badania lekarskie,
   4. orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych, ze zmianami obowiązującymi od kwietnia 2015 r.,
   5. dokumentacja poprzednich okresów zatrudnienia oraz kwalifikacji pracownika.
  2. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
   1. akty prawne dotyczące akt osobowych, z uwzględnieniem obowiązków w tym zakresie wynikających z wprowadzenia RODO od 25 maja 2018 r.,
   2. podział dokumentacji pracowniczej na części (A,B,C do końca 2018 r. i A,B,C,D od 1 stycznia 2019 r.),
   3. definicja akt osobowych pracownika i innych elementów składowych dokumentacji pracowniczej,
   4. sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej (możliwość prowadzenia e-teczki od 1 stycznia 2019 r.),
   5. nowa możliwość tematycznego grupowania dokumentów pracowniczych wewnątrz każdej z części albo stosowania dotychczasowego układu chronologicznego.
  3. Część B akt osobowych – w trakcie trwania okresu zatrudnienia:
   1. umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie (m.in. obowiązujące od 2016 r. przepisy o pisemnym potwierdzaniu umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy),
   2. indywidualna informacja o warunkach zatrudnienia,
   3. zakres obowiązków – pisemne potwierdzenie, możliwość ustnego powierzenia zakresu obowiązków,
   4. medycyna pracy – dokumentowanie badań okresowych,
   5. pisemne potwierdzenie zapoznania się m.in. z regulaminem pracy, z informacją o warunkach zatrudnienia oraz z przepisami i zasadami BHP,
   6. oświadczenie pracownika o zamiarze skorzystania z art.188 Kodeksu pracy,
   7. dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia należącego do pracodawcy,
   8. dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych (certyfikaty ukończenia szkoleń, dyplomy, świadectwa itp.),
   9. wypowiedzenie warunków umowy o pracę lub zmiana tych warunków (np. porozumienie zmieniające),
   10. nagrody, wyróżnienia, kary porządkowe lub pieniężne,
   11. dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z uprawnień wynikających z posiadania dzieci.
  4. Część C w 2018 r. oraz w 2019 r.:
   1. dokumentacja związana z rozwiązaniem umowy o pracę,
   2. żądanie wydania świadectwa pracy oraz dokumenty związane z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop,
   3. kopia wydanego świadectwa pracy,
   4. umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia,
   5. inne dokumenty (np. dotyczące roszczenia o wydanie lub skorygowanie świadectwa pracy.
  5. Nowa część D obowiązująca od 2019 r.:
   1. odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika,
   2. inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej,
   3. sposób zacierania kary po upływie okresu przewidzianego kodeksem pracy.
  6. Prowadzenie dokumentacji związanej z czasem pracy – elektronicznie albo papierowo:
   1. karta ewidencji czasu pracy i rozkłady czasu pracy pracownika,
   2. indywidualny rozkład czasu pracy (skrócony tydzień czasu pracy, elastyczne rozpoczynanie doby pracowniczej, system weekendowy czasu pracy itp.), zadaniowy system czasu pracy (uzgodnienie zadań), przerywany czas pracy,
   3. czas wolny ( korzystanie z uprawnień pracowniczych, odpracowywanie czasu wolnego, w tym przerwy „na papierosa”, wyjścia prywatne itp),
   4. praca w godzinach nadliczbowych (wnioski o udzielenie czasu wolnego, polecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zgody pracowników objętych warunkową zgodą na pracę w godzinach nadliczbowych).
  7. Inne istotne zmiany związane z aktami pracowniczymi od 2019 r.:
   1. zmiana zasad wypłaty wynagrodzenia pracownika – gotówkowa tylko na żądanie pracownika , okoliczności umożliwiające podanie numeru konta pracownika,
   2. wprowadzenie możliwości prowadzenia akt wyłącznie w wersji elektronicznej, wynikające z ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z 10 stycznia 2018 r.,
   3. zmiana okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat – wyjątki od tej zasady, związane z okresem, w którym pracownik był zatrudniony u pracodawcy,
   4. wydłużenie okresu przechowywania dokumentacji związanej z czasem pracy, wynikające z włączenia tych dokumentów do akt osobowych pracownika,
   5. ponowne zatrudnienie tego samego pracownika po przerwie – zmiany zasad prowadzenia jego akt osobowych,
   6. zmiana formy prowadzenia akt osobowych z papierowej na elektroniczną oraz z elektronicznej na papierową – zasady postępowania,
   7. zawiadomienie byłego pracownika o możliwości odebrania akt osobowych,
   8. możliwość odbierania akt osobowych pracownika po jego zgonie.
  8. Nowe obowiązki uczelni wobec pracowników od 2019 r. związane z:
   1. zasadami wydawania teczki osobowej byłemu pracownikowi lub członkowi jego rodziny,
   2. nowymi dokumentami wydawanymi wraz ze świadectwem pracy byłemu pracownikowi,
   3. formą prowadzenia akt osobowych; plusy i minusy formy elektronicznej i papierowej,
   4. zasadami niszczenia akt pracowniczych,
   5. przekazywaniem dokumentacji pracowniczej służącej ustaleniu prawa do świadczeń do ZUS  – oświadczenie o zamiarze złożenia raportów imiennych (ZUS OSW) za pracowników oraz sposób przekazywania raportów imiennych za ubezpieczonych (ZUS RIA) do ZUS.wykazywaniem kwot przychodu w innym roku niż ten za który były należne (ZUS RPA),
   6. omówienie druków ZUS RIA, ZUS RPA i ZUS OSW oraz sposobu ich ewentualnej korekty.
  9. Podsumowanie szkolenia.
 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia materialnego studentów. Stale współpracuje z dodatkiem „Kadry i Płace” w Dzienniku – Gazecie Prawnej

 • Lokalizacja Zakopane, ul. Tetmajera 14 a   
  Termin 27/03/2019 – 29/03/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 22 lutego!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 22 lutego: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949