Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

 • Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów wraz ze zmianami.

  UWAGA: szkolenie uwzględnia także:

  • nowelizację z dnia 22 lutego 2019 r. ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r., która m.in. wprowadza obowiązek zatwierdzenia niektórych uczelni na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, a także zakaz rekrutacji cudzoziemców!!!,
  • zmianę ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie 14 lipca 2019 r.,
  • projekt nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej.

  W ramach szkolenia będą również omawiane zmiany związane z realizacją i obsługą programów stypendialnych NAWA.

  Szkolenie uwzględnia także wybrane zagadnienia w zakresie:

  • ustawy o systemie oświaty,
  • rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty,
  • ustawy o języku polskim oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji,
  • ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  Dzień I (13 października 2019 r.)

  Od godz. 15:00 – zakwaterowanie
  Godz. 15:00 – obiad
  Godz. 17:00 – szkolenie

  Zajęcia trwają od godz. 17:00 do 19:00

  WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE

  1. Wiadomości wstępne:
   1. regulacje prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   3. podstawowe definicje.

  Dzień II (14 października 2019 r.)

  Zajęcia trwają  od godz. 8:30 do godz. 16:00

  REKRUTACJA

  1. Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce:
   1. warunki rekrutacji, z uwzględnieniem różnych podstaw przyjęć na studia wyższe (na podstawie umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji dyrektora NAWA, decyzji rektora uczelni),
   2. tryb rekrutacji, w tym organy prowadzące postępowanie w sprawie przyjęcia na studia, procedura przyjęcia na studia, wydanie zaświadczenia o przyjęciu na studia,
   3. termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji.
  2. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia:
   1. dotyczące wymaganego wykształcenia,
   2. dodatkowe dokumenty,
   3. zaświadczenie o przyjęciu na studia.

  Dzień III (15 października 2019 r.)

  Zajęcia trwają  od godz. 8:30 do godz. 13:30

  OBSŁUGA STUDENTA ZAGRANICZNEGO

  1. Dokumenty w teczce akt osobowych studenta zagranicznego:
   1. związane z rozpoczęciem studiów,
   2. dotyczące przebiegu studiów,
   3. związane z ukończeniem studiów.
  2. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z organizacją i przebiegiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem :
   1. zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej) i przenoszenia osiągnięć,
   2. zasad przyznawania indywidualnego programu studiów,
   3. konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć,
   4. skreślenia cudzoziemca z listy studentów i jego konsekwencji.
  3. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:
   1. zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców,
   2. zasady pobierania opłat,
   3. zwolnienia z opłat,
   4. zwrot opłaty.
  4. Zasady ogólne przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców.
  5. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z  ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.
  6. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców przebywających w Polsce.
  7. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):
   1. dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału subwencji),
   2. dla NAWA, Straży Granicznej,
   3. innych służb.
  8. Podsumowanie.

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

   

   

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym; od prawie 10 lat kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, a także wszelkich spraw związanych z rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych (w swojej Uczelni była współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni – Centrum Studentów Zagranicznych – zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego). W swojej uczelni odpowiada również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. regulaminów, uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów). W swojej uczelni organizuje również cykliczne spotkania z prodziekanami odpowiedzialnymi za proces kształcenia oraz pracownikami administracji dziekanatowej mające na celu omawianie zagadnień i problemów pojawiających się w związku z kształceniem na studiach wyższych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również jako pracownik administracji centralnej (pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz jako nauczyciel akademicki, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja Sandomierz, ul. Zawichojska 2   
  Termin 13/10/2019 – 15/10/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Cena promocyjna 1665 zł.* (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 6 września!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (13-15 października), dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integrujące grupę,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 6 września: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949