Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo dokumentować i prowadzić teczkę akt osobowych studenta i sprawy studenckie w świetle zmian ustawy 2.0 oraz najnowsze zmiany rozporządzenia w sprawie studiów. Szkolenie Premium

 • UWAGA! Szkolenie uwzględnia: 
  - zmianę rozporządzenia w sprawie studiów, która weszła w życie 24 sierpnia 2019 r., 
  - regulacje prawne związane z wejściem w życie 12 lipca 2019 r. nowej ustawy o dokumentach publicznych i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, które weszły w życie 12 lipca 2019 r.,
  - nowe rozporządzenie MEN w sprawie wzorów znaków PRK, które weszło w życie 1 września 2019 r.,
  - projekt nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru zaświadczenia wydawanego cudzoziemców o przyjęciu lub o kontynuacji studiów, które wejdzie w życie w roku akademickim 2019/2020 r.

  Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów,
  • wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe akty prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian legislacyjnych związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, z uwzględnieniem okresu przejściowego,
   3. zasady prowadzenia i archiwizacji teczki akt osobowych studenta, w tym także w postaci elektronicznej.
  2. Dokumenty związane z przyjęciem na studia:
   1. dokumenty wymagane od kandydata na studia, w tym także wymagane od cudzoziemców,
   2. dokumenty stanowiące podstawę przyjęcia na studia.
  3. Dokumenty związane z rozpoczęciem studiów:
   1. ślubowanie,
   2. kilka słów o elektronicznej legitymacji studenckiej i m-legitymacji.
  4. Dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w postaci elektronicznej:
   1. karty okresowych osiągnięć,
   2. decyzje dotyczące przebiegu studiów, z uwzględnieniem podstawowych zagadnień i wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń,
   3. inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów.
  5. Dokumentacja związana z ukończeniem studiów:
   1. praca dyplomowa,
   2. recenzja pracy dyplomowej,
   3. protokół egzaminu dyplomowego,
   4. dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu, w tym także wzór dyplomu jako dokumentu publicznego, zasady ich sporządzania i wydawania, w tym także w językach obcych,
   5. kilka słów o Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
  6. Inne dokumenty rekomendowane w teczce akt osobowych studenta.
  7. Opłaty za wydanie dokumentów dotyczących przebiegu studiów.
  8. Dokumentacja zbiorowa:
   1. akta postępowania dyscyplinarnego,
   2. album studenta,
   3. rejestr wydanych legitymacji,
   4. księga dyplomów.
  9. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów:
   1. przeniesienie do/z innej uczelni,
   2. sprostowania,
   3. wydawanie duplikatów,
   4. wydawanie odpisów, wyciągów,
   5. zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów) a dokumenty przebiegu studiów,
   6. uwierzytelnianie dokumentów, w tym także przez NAWA,
   7. sporządzanie i przekazywanie wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, w szczególności dla potrzeb NAWA.
  10. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.
  11. Podsumowanie.

  Adresaci szkolenia: pracownicy administracji dziekanatowej zajmujący się obsługą studenta, pracownicy administracji centralnej odpowiedzialni za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów oraz za prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów, a także osoby zainteresowane zagadnieniami formalno-prawnej obsługi studenta.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie codziennych przypadków (case study), wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym; od prawie 10 lat kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, a także wszelkich spraw związanych z rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych (w swojej Uczelni była współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni – Centrum Studentów Zagranicznych – zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego). W swojej uczelni odpowiada również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. regulaminów, uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów). W swojej uczelni organizuje również cykliczne spotkania z prodziekanami odpowiedzialnymi za proces kształcenia oraz pracownikami administracji dziekanatowej mające na celu omawianie zagadnień i problemów pojawiających się w związku z kształceniem na studiach wyższych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również jako pracownik administracji centralnej (pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz jako nauczyciel akademicki, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja Zakopane, Kazimierza Przerwy-Tetmajera 20   
  Termin 17/11/2019 – 19/11/2019 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Cena promocyjna 1665 zł.* (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 18 października!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os. (17-19 listopada)) dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.300 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 18 października: 1.170 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 14 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949