Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni – na przykładzie aktów prawnych regulujących proces kształcenia

 • UWAGA szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,
  • wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy rozporządzeń Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe regulacje prawne,
   2. akt prawny a akt normatywny,
   3. rodzaje i przykłady aktów normatywnych wydawanych w uczelni.
  2. Zasady techniki prawodawczej, czyli jak przygotować dobry akt normatywny w uczelni?
   1. projekt aktu normatywnego o charakterze wewnętrznym, czyli niezbędne czynności przygotowawcze,
   2. budowa aktu normatywnego:
    • tytuł,
    • przepisy merytoryczne:
     • przepisy ogólne:
      • zakres aktu normatywnego,
      • podstawowe definicje (słowniczek),
     • przepisy szczegółowe:
      • przepisy materialne,
      • przepisy ustrojowe,
      • przepisy proceduralne,
      • przepisy upoważniające,
      • załączniki,
     • przepisy zmieniające,
     • przepisy epizodyczne,
     • przepisy przejściowe i dostosowujące,
     • przepisy końcowe:
      • uchylające,
      • o utracie mocy obowiązującej,
      • o wejściu aktu normatywnego w życie
   3. zmiana aktu normatywnego uczelni:
    • uchylenie,
    • zmiana przepisów,
    • dodanie nowych przepisów,
   4. tekst jednolity aktu normatywnego uczelni:
    • kiedy należy wprowadzić?
    • zasady redakcji,
   5. sprostowanie błędu w akcie normatywnym uczelni.
  3. Typowe środki techniki prawodawczej wraz z przykładami.
  4. Podsumowanie i dyskusja.

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni odpowiedzialni za przygotowywanie aktów normatywnych w uczelni (uchwał, zarządzeń, pism okólnych), a także osoby zainteresowane prawidłowym tworzeniem aktów normatywnych w uczelni w świetle wymogów formalnoprawnych i praktycznych

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia będą analizowane przykładowe zapisy aktów prawnych obowiązujących w uczelni. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym; od prawie 10 lat kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, a także wszelkich spraw związanych z rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych (w swojej Uczelni była współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni – Centrum Studentów Zagranicznych – zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego). W swojej uczelni odpowiada również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. regulaminów, uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów). W swojej uczelni organizuje również cykliczne spotkania z prodziekanami odpowiedzialnymi za proces kształcenia oraz pracownikami administracji dziekanatowej mające na celu omawianie zagadnień i problemów pojawiających się w związku z kształceniem na studiach wyższych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również jako pracownik administracji centralnej (pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz jako nauczyciel akademicki, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

   

 • Lokalizacja Kraków, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4   
  Termin 25/02/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 12 lutego otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Termin szkolenia został zmieniony z 11 lutego na 25 lutego. Za utrudnienia przepraszamy.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat, 
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto Organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949