Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach ze zmianami wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 • UWAGA!
  Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do zmian w systemie pomocy materialnej dla studentów wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawie 2.0.

  Zostaną też omówione zasady postępowania z nowymi kategoriami dochodu – „13” emeryturą oraz świadczeniem Mama 4 plus.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wsparcie materialne studentów:
   1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne), w zmiany dotyczące zwiększania stypendium od roku akademickiego 2019/2020,
   2. poszerzenie zakresu przyznawania zapomóg w Ustawie 2.0 od roku akademickiego 2019/2020,
   3. stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe obowiązujące od 1 lipca 2019 r.,
   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku, wprowadzona Ustawą 2.0,
   5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów,
   6. zmiany dotyczące wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w Ustawie 2.0 w zależności od organu wydającego decyzję (komisja lub rektor),
   7. odmowa przyznania pomocy materialnej w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w Ustawie 2.0 – wyjątki od zasady,
   8. ograniczenie do 6 lat łącznego okresu pobierania stypendium przez studenta w Ustawie 2.0,
   9. zmiany w stypendium dla osób niepełnosprawnych od roku akademickiego 2019/2020,
   10. konieczność zmian regulaminów uczelnianych, w tym obowiązek uwzględnienia w nich wysokości świadczeń lub sposobu ich ustalania w Ustawie 2.0.
  2. Zasady ustalania składu rodziny studenta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, student rozliczany bez rodziców (dawniej: student samodzielny finansowo) – zmiany sposobu uwzględniania dochodów od roku akademickiego 2019/2020,
   4. zasady wyjaśniania składu rodziny studenta i jego dochodu – sposoby wzywania studentów i skutki dla wypłaty świadczenia. Nowe terminy wzywania studentów związane ze zmianami w KPA.
  3. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta od roku akademickiego 2019/2020.
  4. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych, sposób uwzględniania w dochodach tzw. działalności nierejestrowanej,
   3. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju, zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta,
   6. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   7. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – od 1 stycznia 2016 r., w tym możliwy nowy dochód rodziny studenta – świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu,
   8. całkowita zmian sposobu liczenia dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od roku akademickiego 2017/2018,
   9. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego – skutki znacznego podniesienia wartości hektara przeliczeniowego,
   10. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
   11. postępowanie związane z nowymi kategoriami dochodu wprowadzonymi w 2018 r. – świadczenie Mama 4 plus i „13” emerytura.
  5. Zmiany w zakresie prawa do świadczeń rodzinnych w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci a stosowanie tych przepisów w sprawach stypendialnych.
  6. Wyłączenie doktorantów z dotychczasowego systemu pomocy materialnej w Ustawie 2.0. – przepisy przejściowe dotyczące doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed wejściem ustawy w życie.
  7. Podsumowanie szkolenia.

   

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych. Stale współpracuje z „Dziennikiem – Gazetą Prawną”.

 • Lokalizacja Poznan, ul. Towarowa 35   
  Termin 24/02/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 24 stycznia otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat, 
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

  Szkolenie może odbyć się również w Państwa uczelni. Prosimy o kontakt.

   

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949