Regulamin studiów wyższych w świetle najnowszych zmian – wymogi formalne i aspekty praktyczne – czyli jak sporządzić dobry regulamin studiów

 • UWAGA – szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

  Szkolenie uwzględnia także:

  • wybrane zagadnienia z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne
   1. podstawowe regulacje prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   3. pozycja regulaminu studiów w hierarchii aktów normatywnych obowiązujących w uczelni,
   4. regulamin studiów a inne akty wewnątrzuczelniane regulujące sprawy studenckie – statut, uchwały w sprawie opłat, umowy o warunkach pobierania opłat,
   5. wpływ zapisów regulaminu studiów na sprawozdawczość GUS, POL-on, a także na rekrutację na studia i pomoc materialną,
   6. rola regulaminu studiów w zakresie praw i obowiązków studentów,
   7. postępowanie w przedmiocie przyjęcia i zmiany regulaminu studiów,
   8. konsekwencje wadliwie skonstruowanego regulaminu studiów.
  2. Regulamin studiów w świetle zasad techniki prawodawczej – wybrane zagadnienia:
   1. projekt regulaminu studiów,
   2. struktura regulaminu studiów,
   3. typowe środki techniki prawodawczej w świetle regulaminu studiów – wybrane zagadnienia:
   4. zasady konstrukcji regulaminu studiów jako tekstu prawnego oraz jego przepisów,
    • językowy kształt przepisy prawnego, czyli jak konstruować przepisy wyrażające prawa i obowiązki oraz zakazy i nakazy,
   5. zmiana regulaminu studiów:
    • uchylanie przepisów,
    • zmiana przepisów,
    • dodawanie nowych przepisów.
  3. Szczegółowe treści, jakie musi i powinien zawierać regulamin studiów (wraz z przykładami), w szczególności w zakresie:
   1. organizacji zajęć i przebiegu studiów,
   2. praw i obowiązków studentów związane z organizacją i tokiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów niepełnosprawnych,
   3. przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
   4. zasad i trybu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, w szczególności dotyczące zaliczeń i egzaminów,
   5. odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
   6. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
   7. zmiany kierunku i formy studiów,
   8. przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez studenta obserwatora,
   9. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
   10. przerw w studiowaniu (urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów),
   11. dokumentowania przebiegu studiów,
   12. indywidualizacji procesu kształcenia,
   13. procesu dyplomowania i warunków ukończenia studiów,
   14. warunków i trybu skreślenia z listy studentów, w tym stwierdzania przesłanek uzasadniających skreślenie z listy,
   15. zasad, warunków i trybu wznowienia studiów,
  4. Podsumowanie i dyskusja.

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni (przedstawiciele działów nauczania, działów kształcenia, działów spraw studenckich, dziekani, prodziekani, prorektorzy ds. studenckich/dydaktyki/kształcenia odpowiedzialni za przygotowywanie regulaminu studiów, a także osoby biorące udział w ich opiniowaniu (przedstawiciele samorządu studentów, radcy prawni itp.)

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na omówieniu konkretnych możliwości zapisów regulaminowych, a także na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia będą analizowane przykładowe zapisy regulaminu studiów. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym; od prawie 10 lat kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, a także wszelkich spraw związanych z rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych (w swojej Uczelni była współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni – Centrum Studentów Zagranicznych – zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego). W swojej uczelni odpowiada również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. regulaminów, uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów). W swojej uczelni organizuje również cykliczne spotkania z prodziekanami odpowiedzialnymi za proces kształcenia oraz pracownikami administracji dziekanatowej mające na celu omawianie zagadnień i problemów pojawiających się w związku z kształceniem na studiach wyższych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również jako pracownik administracji centralnej (pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz jako nauczyciel akademicki, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych (m.in. prowadziła szkolenia na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Rzeszowskim, Uniwersytecie Opolskim, Śląskim Uniwersytecie Medycznym, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, Politechnice Krakowskiej, Politechnice Łódzkiej, Politechnice Gdańskiej, Politechnice Rzeszowskiej, Politechnice Opolskiej, Politechnice Lubelskiej, Politechnice Białostockiej, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i w Poznaniu, Państwowej Wyższej Zawodowej w Legnicy).

   

 • Lokalizacja Kraków, Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4   
  Termin 24/02/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 12 lutego otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Termin szkolenia został zmieniony z 10 lutego na 24 lutego. Za utrudnienia przepraszamy.

  Cena szkolenia nie zawiera noclegu.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat, 
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto Organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949