Obsługa studentów zagranicznych w polskich uczelniach w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0 – wymogi formalne i aspekty praktyczne

 • Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy nowej ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wybrane przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • nowe rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów wraz ze zmianami.

  UWAGA: szkolenie uwzględnia także:

  • nowelizację z dnia 22 lutego 2019 r. ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie z dniem 27 kwietnia 2019 r., która m.in. wprowadza obowiązek zatwierdzenia niektórych uczelni na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, a także zakaz rekrutacji cudzoziemców!!!
  • zmianę ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie 14 lipca 2019 r.,
  • projekt nowego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia lub kształcenie w szkole doktorskiej o przyjęciu cudzoziemca na studia stacjonarne lub kształcenie w szkole doktorskiej lub o kontynuacji przez niego studiów stacjonarnych lub kształcenia w szkole doktorskiej.

  W ramach szkolenia będą również omawiane zmiany związane z realizacją i obsługą programów stypendialnych NAWA.

  Szkolenie uwzględnia także wybrane zagadnienia w zakresie:

  • ustawy o systemie oświaty
  • rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
  • ustawy o języku polskim oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji
  • ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.

  PROGRAM SZKOLENIA  

  1. Wiadomości wstępne:
   1. regulacje prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
   3. podstawowe definicje,
   4. kształcenie krótkoterminowe (programy wymiany międzynarodowej, szkoły letnie),
   5. kształcenie długoterminowe (pełny cykl studiów, podwójne i wspólne dyplomy),
   6. kilka słów o zmianach w zakresie rekrutacji na studia mających wpływ na obsługę studenta zagranicznego.
  2. Dokumenty w teczce akt osobowych studenta zagranicznego:
   1. związane z przyjęciem na studia, w tym zaświadczenie o przyjęciu na studia albo o kontynuacji studiów,
   2. związane z rozpoczęciem studiów,
   3. dotyczące przebiegu studiów,
   4. związane z ukończeniem studiów.
  3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z organizacją i przebiegiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem :
   1. zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej) i przenoszenia osiągnięć,
   2. zasad przyznawania indywidualnej organizacji studiów,
   3. konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć,
   4. skreślenia cudzoziemca z listy studentów i jego konsekwencji.
  4. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:
   1. zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców
   2. zasady pobierania opłat
   3. zwolnienia z opłat
   4. zwrot opłaty
  5. Zasady ogólne przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów cudzoziemców.
  6. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.
  7. Obowiązek meldunkowy cudzoziemców przebywających w Polsce.
  8. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):
   1. dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału subwencji),
   2. dla NAWA, Straży Granicznej,
   3. innych służb.
  9. Podsumowanie.

    

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych

  Metody prowadzenia zajęćszkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od ponad 12 lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym; od prawie 10 lat kieruje Działem Nauczania w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, a także wszelkich spraw związanych z rekrutacją i obsługą studentów zagranicznych (w swojej Uczelni była współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni – Centrum Studentów Zagranicznych – zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego). W swojej uczelni odpowiada również za przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni (m.in. regulaminów, uchwał, zarządzeń i pism okólnych) oraz różnego rodzaju wzorów druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów (m.in. wzory decyzji administracyjnych, wzory zaświadczeń, wzory dyplomów, wzory suplementów). W swojej uczelni organizuje również cykliczne spotkania z prodziekanami odpowiedzialnymi za proces kształcenia oraz pracownikami administracji dziekanatowej mające na celu omawianie zagadnień i problemów pojawiających się w związku z kształceniem na studiach wyższych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała również jako pracownik administracji centralnej (pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz jako nauczyciel akademicki, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, regulamin studiów, zasady pobierania opłat za studia, proces dyplomowania, rozliczanie pensum i godzin ponadwymiarowych), a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 11 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie on-line
  Termin 02/06/2020 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stałe łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie on-line

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.