Organizacja kształcenia w ramach studiów wyższych – najnowsze zmiany w związku z ograniczeniem funkcjonowania uczelni w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022

 • UWAGA! Na szkoleniu będą poruszane najnowsze zmiany dotyczące organizacji studiów wyższych (od rekrutacji po ukończenie) oraz związane z nimi problemy i wyzwania z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

  Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  1. najnowsze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzeń wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów,
  2. regulacje prawne wynikające z rozwiązań przyjętych w kolejnych ustawach wprowadzających tzw. tarcze antykryzysowe.

   

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1.Wiadomości wstępne i podstawy prawne

  1. podstawy prawne oraz najnowsze zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz rozporządzenia w sprawie studiów,
  2. ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwzględnieniem najnowszych wytycznych Ministerstwa.

  2.Dopuszczalne zmiany w zakresie rekrutacji na studia wyższe w roku akademickim 2020/2021 i 2021/2022:

  1. zasady, warunki i tryb rekrutacji – zakres dopuszczalnych zmian
  2. dokumenty wymagane od kandydata i w związku z przyjęciem na studia.

  3.Zmiany w zakresie organizacji kształcenia w ramach studiów wyższych, oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów:

  1. podstawowe pojęcia i definicje,
  2. zasady ogólne organizacji procesu kształcenia na studiach wyższych i na studiach podyplomowych na gruncie tzw. ustawy 2.0 oraz przepisów wykonawczych,
  3. możliwość wprowadzenia zmian w organizacji roku akademickiego 2020/2021,
  4. organizacja i prowadzenie zajęć oraz weryfikacja efektów uczenia się, w szczególności z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  5. program studiów – zmiany dotyczące wymogów formalnych oraz możliwych modyfikacji,
  6. zmiany w zakresie możliwości realizacji praktyk zawodowych,
  7. szczególny tryb zmiany regulaminu studiów w roku akademickim 2020/2021,
  8. prawa i obowiązki studentów w zw. z ograniczeniem funkcjonowania uczelni,
  9. organizacja procesu dyplomowania,
  10. podania i wnioski studentów,
  11. skreślenia z listy studentów,
  12. opłaty za usługi edukacyjne.

  4. Pozostałe zmiany wynikające z wprowadzenia czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni:

  1. uprawnienia do tworzenia i prowadzenia studiów wyższych, z uwzględnieniem wyniku procesu ewaluacji dyscyplin,
  2. zmiany dotyczące wydawania odpisów dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomu,
  3. zmiany w zakresie dokumentacji przebiegu studiów,
  4. przedłużenie ważności ELS.

  5.Podsumowanie i dyskusja.

   

  Adresaci szkolenia: osoby odpowiedzialne na uczelni za organizację procesu rekrutacji i kształcenia na studiach wyższych w uczelni, w szczególności prorektorzy ds. kształcenia/dydaktyki/studenckich, dziekani, prodziekani ds. kształcenia, kierownicy i pracownicy jednostek administracji centralnej oraz administracji dziekanatowej, a także osoby zajmujący się szeroko rozumianą problematyką związaną z kwestiami kształcenia i organizacji studiów wyższych

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie obowiązujących przepisów, sygnalizacji propozycji rozwiązań, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk związanych z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od wielu lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim jako pracownik Działu Nauczania, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów oraz członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Od ponad 11 lat związana z Akademią Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w latach 2009-2019 pełniła funkcję kierownika Działu Nauczania, zaś od października 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia AGH (jednostki administracji centralnej odpowiedzialnej za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, w tym także za jakość kształcenia, sprawozdawczość i rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich). Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni zajmującej się obsługą studenta zagranicznego w zakresie rekrutacji na pełny cykl kształcenia, programy wymiany i wspólne kształcenie oraz sprawozdawczością. Brała udział w licznych konferencjach, seminariach, forach, szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Na co dzień przygotowuje również wewnętrzne akty normatywne w uczelni, wzory druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów. Odpowiedzialna także za opracowanie różnego rodzaju procedur związanych z organizacją procesu kształcenia w uczelni. Od ponad 13 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

   

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 26/03/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

   

 • Rejestracja na szkolenie online

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.