Dyplomy ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów w świetle najnowszych zmian, z uwzględnieniem wymogów formalnych i aspektów praktycznych

 • UWAGA! NAJNOWSZE ZMIANY!

  W związku z wejściem w życie z dniem 12 lipca 2019 r. ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (dalej jako UDP) dyplom ukończenia studiów wyższych został zakwalifikowany jako dokument publiczny drugiej kategorii. Ustalono również minimalne poziomy zabezpieczeń przed fałszerstwem.

  Pierwotnie zakładano, że od 12 lipca 2021 r. wszystkie uczelnie będą musiały wydawać dyplomy dostosowane do wymogów określonych w UDP i rozporządzeniach wykonawczych. Z uwagi na skalę problemu, pod koniec maja br. ww. termin przesunięto o rok. Oznacza to, że uczelnie będą musiały dostosować wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz zasady ich sporządzania, wydawania oraz ewidencji, oraz będą zobowiązane wydawać takie dyplomy według nowych zasad nie później niż od 12 lipca 2022 r.
   
  Przy okazji warto również zwrócić uwagę na zmiany jakie wprowadzono w 2020 r. w zakresie dokumentacji przebiegu studiów, w szczególności w zakresie dokumentów wymaganych w teczce akt osobowych studenta związanych z ukończeniem studiów. Zmiany te dotyczą m.in. możliwości sporządzenia protokołu egzaminu dyplomowego w postaci elektronicznej oraz zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów w językach obcych – w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zawężono katalog języków obcych, w których uczelnie polskie mają obowiązek sporządzania odpisów dyplomów i suplementów.

  Szkolenie uwzględnia:

  • zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w szczególności dotyczące wydawania odpisów dyplomów i suplementów w językach obcych
  • zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021
  • regulacje prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. ustaw wprowadzających kolejne tarcze antykryzysowe)

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe akty prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian regulacji prawnych,
   3. kilka słów o ustawie o dokumentach publicznych,
   4. kilka słów o procedurze dyplomowania,
   5. warunki ukończenia studiów i uzyskania dyplomu.
  2. Uczelniane wzory dyplomów ukończenia studiów wyższych:
   1. niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych, w tym także w zakresie dyplomów wspólnych,
   2. opracowanie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych, w szczególności z uwzględnieniem wymogów określonych w ustawie o dokumentach publicznych oraz zabezpieczeń wskazanych w rozporządzeniu MSWiA,
   3. obowiązki uczelni związane z dyplomem w świetle ustawy o dokumentach publicznych.
  3. Suplementy do dyplomu:
   1. założenia suplementu do dyplomu,
   2. struktura suplementu do dyplomu i jego treść,
   3. wskazówki dla uczelni w zakresie wypełniania suplementów według starych i nowych przepisów:
    • informacja o absolwencie,
    • informacja o dyplomie,
    • informacja o poziomie wykształcenia,
    • informacja o treści studiów i osiągniętych wynikach,
    • informacja o uprawnieniach absolwenta,
    • dodatkowe informacje,
    • poświadczenie suplementu,
    • informacja o krajowym systemie szkolnictwa wyższego.
  4. Zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów i duplikatów:
   1. wymogi formalne w zakresie:
    • zasad sporządzania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów,
    • zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów,
   2. zasady sporządzania i wydawania odpisów w językach obcych,
   3. zasady sporządzania i wydawania duplikatów,
   4. wymiana dokumentów o wykształceniu w razie zmiany danych osobowych.
  5. Zasady uwierzytelniania dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem najnowszych zmian.
  6. Zasady sporządzania i przekazywania wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem najnowszych zmian.
  7. Podsumowanie.

   

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni odpowiedzialni za opracowanie, przygotowanie i wprowadzenie wzoru dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz za wydawanie dyplomów
  i suplementów do dyplomu, a także pracownicy uczelni odpowiedzialni za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów oraz za prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów,
  a także osoby zainteresowane prawidłowym sporządzaniem i wydawaniem dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomów

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Od wielu lat zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim jako pracownik Działu Nauczania, a także jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów oraz członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów. Od ponad 11 lat związana z Akademią Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, gdzie w latach 2009-2019 pełniła funkcję kierownika Działu Nauczania, zaś od października 2019 r. pełni funkcję Dyrektora Centrum Organizacji Kształcenia AGH (jednostki administracji centralnej odpowiedzialnej za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń, w tym także za jakość kształcenia, sprawozdawczość i rozliczenia obciążeń dydaktycznych nauczycieli akademickich). Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni zajmującej się obsługą studenta zagranicznego w zakresie rekrutacji na pełny cykl kształcenia, programy wymiany i wspólne kształcenie oraz sprawozdawczością. Brała udział w licznych konferencjach, seminariach, forach, szkoleniach i warsztatach dotyczących szeroko rozumianego szkolnictwa wyższego w kraju i zagranicą. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Na co dzień przygotowuje również wewnętrzne akty normatywne w uczelni, wzory druków i dokumentów wydawanych w indywidualnych sprawach studentów. Odpowiedzialna także za opracowanie różnego rodzaju procedur związanych z organizacją procesu kształcenia w uczelni. Od ponad 13 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce, w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 28/06/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Rejestracja na szkolenie online


  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem 
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.