Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów i doktorantów

 • PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Ujęcie statyczne odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów:
   1. przepisy regulujące odpowiedzialność dyscyplinarną studentów i doktorantów,
   2. ogólna charakterystyka odpowiedzialności dyscyplinarnej studentów i doktorantów oraz jej cele,
   3. odpowiedzialność dyscyplinarna a odpowiedzialność karna oraz inne rodzaje odpowiedzialności,
   4. przesłanki odpowiedzialności dyscyplinarnej studenta i doktoranta:
    • zachowanie zakazane przez prawo dyscyplinarne (naruszenie przepisów obowiązujących w uczelni oraz czyn uchybiający godności studenta),
    • społeczna szkodliwość deliktu dyscyplinarnego w stopniu wyższym niż znikomy,
    • wina sprawcy,
   5. okoliczności wyłączające odpowiedzialność dyscyplinarną (m.in. niepoczytalność, przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego i utrata statusu studenta),
   6. ustalanie czasu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,
   7. kary dyscyplinarne,
   8. sposób wymiaru kar dyscyplinarnych i okoliczności wpływające na ten wymiar,
   9. redukcja skutków wymierzenia kary dyscyplinarnej (ze szczególnym uwzględnieniem zatarcia ukarania).
  2. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych studentów:
   1. zawiadomienie o przewinieniu dyscyplinarnym,
   2. uprawnienia rektora w związku z zawiadomieniem o przewinieniu,
   3. postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego:
    • postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego,
    • czynności dowodowe i ich dokumentacja (w szczególności protokół przesłuchania świadka),
    • przedstawieniu zarzutów studentowi, którego czynu dotyczy postępowanie, i przesłuchanie go,
    • zapoznanie studenta z materiałem dowodowym
    • akt kończący postępowanie (w szczególności wniosek o ukaranie i postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego),
   4. postępowanie przed komisją dyscyplinarną I instancji (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sporządzania protokołu rozprawy i orzeczeń komisji),
   5. odwołanie od orzeczenia komisji I instancji i postępowanie odwoławcze,
   6. skarga do sądu administracyjnego i jej skutki,
   7. wykonanie orzeczenia dyscyplinarnego,
   8. wznowienie postępowania dyscyplinarnego.
  3. Postępowanie w sprawach dyscyplinarnych doktorantów – różnice w stosunku do postępowania w sprawach studentów.

    

  Adresaci szkolenia: Rzecznicy dyscyplinarni ds. studentów i doktorantów, członkowie komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów (I i II instancji), rektorzy i prorektorzy ds. studentów, prodziekani ds. studentów.

   

 • Prowadzący szkolenie dr hab. Radosław Giętkowski – profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie prawa dyscyplinarnego, autor ok. 100 publikacji, w tym z obszaru odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym; w l. 2008−12 Rzecznik Dyscyplinarny ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego, w l. 2015−20 Rzecznik Dyscyplinarny przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w kadencji 2015–18 ponadto członek Konwentu Rzeczników przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 2020 r. członek Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów na Uniwersytecie Gdańskim, a od 2021 r. wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; w l. 2017–18 brał udział w pracach nad projektami nowych regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w szkolnictwie wyższym; od 2012 r. prowadzi szkolenia na temat postępowań dyscyplinarnych w szkołach wyższych (m.in. w 2017 r. przeprowadził w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego szkolenia dla uczelnianych rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych ds. nauczycieli akademickich).

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 27/04/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy
  - stałe łącze internetowe

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.