Regulamin studiów wyższych w świetle najnowszych zmian – wymogi formalne i aspekty praktyczne

 • UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze:

  • zmiany ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • zmiany rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie studiów, obowiązujące od roku akademickiego 2020/2021,
  • regulacje prawne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (m.in. ustaw wprowadzających kolejne tarcze antykryzysowe) pozwalające na zmianę regulaminu w trakcie roku akademickiego 2020/2021,

  UWAGA! Na szkoleniu będą poruszane problemy i wyzwania związane z ograniczeniem funkcjonowania uczelni z uwagi na COVID-19.

   

  PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Wiadomości wstępne

  1. podstawowe regulacje prawne,
  2. sygnalizacja najnowszych zmian związanych z problematyką regulaminów studiów – możliwość wprowadzania zmian w trakcie roku akademickiego 2020/2021,
  3. regulamin studiów a inne akty wewnątrzuczelniane regulujące sprawy studenckie – statut, regulacje w sprawie opłat, umowy o warunkach pobierania opłat,
  4. wpływ zapisów regulaminu studiów na sprawozdawczość GUS, POL-on, a także na rekrutację na studia i pomoc materialną,
  5. postępowanie w przedmiocie przyjęcia i zmiany regulaminu studiów – zmiany 2020/2021.

  2. Regulamin studiów w świetle zasad techniki prawodawczej – wybrane zagadnienia:

  1. projekt regulaminu studiów,
  2. struktura regulaminu studiów,
  3. typowe środki techniki prawodawczej w świetle regulaminu studiów – wybrane zagadnienia:
   • zasady konstrukcji regulaminu studiów jako tekstu prawnego oraz jego przepisów,
   • językowy kształt przepisu prawnego, czyli jak konstruować przepisy wyrażające prawa i obowiązki oraz zakazy i nakazy,
  4. zmiana regulaminu studiów:
   • uchylanie przepisów,
   • zmiana przepisów,
   • dodawanie nowych przepisów,

  3. Szczegółowe treści, jakie musi i powinien zawierać regulamin studiów (wraz z przykładami), w szczególności w zakresie:

  1. organizacji zajęć i przebiegu studiów,
  2. praw i obowiązków studentów związane z organizacją i tokiem studiów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb studentów niepełnosprawnych,
  3. przenoszenia i uznawania punktów ECTS,
  4. zasad i trybu weryfikacji zakładanych efektów uczenia się, w szczególności dotyczące zaliczeń i egzaminów,
  5. odbywania studiów według indywidualnej organizacji studiów,
  6. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
  7. zmiany kierunku i formy studiów,
  8. przystąpienia do egzaminu komisyjnego przy udziale wskazanego przez studenta obserwatora,
  9. powtarzania określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
  10. przerw w studiowaniu (urlopów od zajęć oraz urlopów od zajęć z możliwością przystąpienia do weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów),
  11. dokumentowania przebiegu studiów,
  12. indywidualizacji procesu kształcenia,
  13. procesu dyplomowania i warunków ukończenia studiów,
  14. warunków i trybu skreślenia z listy studentów, w tym stwierdzania przesłanek uzasadniających skreślenie z listy,
  15. zasad warunków i trybu wznowienia studiów.

  4.Podsumowanie i dyskusja.

   

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni (przedstawiciele działów nauczania, działów kształcenia, działów spraw studenckich, dziekani, prodziekani, prorektorzy ds. studenckich/dydaktyki/kształcenia odpowiedzialni za przygotowywanie regulaminu studiów, a także osoby biorące udział w ich opiniowaniu (przedstawiciele samorządu studentów, radcy prawni itp.).

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na omówieniu konkretnych możliwości zapisów regulaminowych, a także na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W trakcie szkolenia będą analizowane przykładowe zapisy regulaminu studiów. W ramach szkolenia prowadzone będą także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi Piotr Szumliński – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik UJ. Posiada praktyczną wiedzę prawniczą oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych uczelni. Ekspert z zakresu stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego w indywidualnych sprawach studenckich, problematyki opłat za studia, przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz postępowań awansowych. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla uczelni w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianym procesem kształceniem i organizacją studiów wyższych.
 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 10/03/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
  Godziny 09:00 - 15:00
  Cena za osobę 500 PLN netto, 615.00 PLN brutto

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stabilne połączenie internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do rejestracji na szkolenie online

   

  Warunki uczestnictwa

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.