Przyznawanie świadczeń dla studentów w szkołach wyższych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stypendialnych. Szkolenie Premium

 • Szkolenie rozpoczyna się około godziny 17.00 w dniu 5 września i kończy około 13:30 w dniu 7 września.
  (SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM uczestnicy otrzymają wraz z potwierdzeniem organizacji szkolenia)

  PROGRAM SZKOLENIA

  UWAGA!
  Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Ustawy 2.0) oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Omówione zostaną przepisy szczególne wynikające z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wpływ wsparcia państwa w ramach tzw. tarcz antykryzysowych na dochody rodziny studentów.
  Część szkolenia będzie prowadzona metodą warsztatową, dlatego bylibyśmy zobowiązani, gdyby uczestnicy szkolenia zabrali na szkolenie obowiązujące na danej uczelni regulaminy świadczeń dla studentów oraz przygotowali – jako przykłady szkoleniowe – trudne przypadki, z którymi borykają się w swojej pracy.

   

  DZIEŃ I (5 września 2021 r.)

  15:00 – zakwaterowanie,
  15:30 – obiad,
  17:00-19:00 – zebranie od Uczestników indywidualnych potrzeb w zakresie szkolenia. Pierwsza część szkolenia.

  1. Regulaminy świadczeń dla studentów na uczelniach wyższych:
   1. obowiązkowy zakres przedmiotowy regulaminu,
   2. spójność z ustawodawstwem, w tym modyfikacje regulaminu w trakcie trwania roku kalendarzowego,
   3. zawieranie porozumień z samorządem studenckim w sprawie wdrażania regulaminu,
   4. zakres zmian w postępowaniu o przyznanie stypendium, który nie wymaga zmian w treści regulaminu w okresie epidemii covid-19.
  2. Ustawodawstwo dotyczące świadczeń dla studentów:
   1. zasady ustalania dochodu – ustawa o świadczeniach rodzinnych,
   2. zróżnicowanie trybu przyznawania stypendiów w zależności od organu przyznającego pomoc – odwołanie albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
   3. wydawanie decyzji o przyznaniu stypendium w ustawie 2.0 – procedury związane z Kodeksem postępowania administracyjnego:
    • podpisywanie decyzji, w tym wydanej w formie elektronicznej,
    • uzasadnienie do decyzji i możliwość odstąpienia od uzasadnienia,
    • możliwość zrzeczenia się przez studenta prawa do odwołania,
    • elektroniczna forma decyzji administracyjnej,
    • doręczanie decyzji, w tym szczególne przepisy w w okresie covid-19.
   4. sposób postępowania z wnioskiem stypendialnym związane z niedoręczeniem zaświadczenia ośrodka pomocy społecznej w Ustawie 2.0:
    • odmowa przyznania pomocy materialnej w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w ustawie 2.0,
    • możliwość przyznania stypendium pomimo braku zaświadczenia z pomocy społeczne,
    • zwolnienie studentów z obowiązku dostarczania zaświadczenia z pomocy społecznej w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z covid-19.

  DZIEŃ II (6 września)

  1. Wsparcie materialne studentów:
   1. rodzaje świadczeń (świadczenia socjalne, zapomogi, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zwiększone stypendium socjalne), w tym zmiany dotyczące zwiększania stypendium od roku akademickiego 2019/2020,
   2. przepisy dotyczące zapomóg – “poszerzenie” zakresu przyznawania zapomóg w ustawie 2.0 oraz wyłączne uprawnienie rektora do przyznawania zapomóg w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni wraz ze zwolnieniem ze stosowania KPA,
   3. stypendia ministra za znaczące osiągnięcia,
   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku,
   5. zasady wyłaniania grupy najlepszych studentów do stypendium rektora – sposoby stosowane na różnych uczelniach – przegląd stosowanych rozwiązań,
   6. stypendium dla funkcjonariuszy służb publicznych: stan obecny i zmiany wprowadzone Ustawą 2.0,
   7. ograniczenie do 6 lat łącznego okresu pobierania stypendiów przez studenta w ustawie 2.0,
   8. zasady ograniczania okresów pobierania stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych od roku akademickiego 2019/2020.
  2. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta w roku akademickim 2021/2022:
   1. ustalanie kryterium dochodowego przez uczelnię,
   2. możliwość zmiany kryterium dochodowego,
  3. Zasady ustalania składu rodziny studenta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, w tym kolejne zmiany zawarte w ustawie 2.0,
   4. zasady uwzględniania studiującego rodzeństwa studenta,
   5. zasady wyjaśniania składu rodziny – sposoby wzywania studentów do uzupełnienia wniosku i skutki dla wypłaty świadczenia.

  DZIEŃ III (7 września)

  1. Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych, w tym z działalności nierejestrowanej,
   3. zasady dokumentowania alimentów otrzymywanych oraz płaconych na rzecz innych osób,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta i członków jego rodziny,
   6. ulga na dziecko w dochodzie studenta i jego rodziny wynikająca z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 2016 r. – wliczanie zwrotu ulgi przewyższającej podatek do dochodu rodziny,
   7. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zasady obliczania dochodu uzyskanego i dochodu utraconego – w tym nowe kategorie dochodu utraconego i uzyskanego,
   8. zmiana zasad obliczania dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   9. dochody studenta niewliczane do określania sytuacji materialnej rodziny z uwzględnieniem zmian dotyczących uwzględniania niektórych stypendiów otrzymywanych przez studenta lub członków jego rodziny,
   10. zasady obliczania dochodu rodziny studenta w świetle wsparcia związanego z tzw. tarczami antykryzysowymi związanymi z covid-19 (umorzenia składek ZUS, wsparcie na ochronę miejsc pracy, wsparcie na bieżące funkcjonowanie działalności gospodarczej, subwencje i pożyczki z PFR),
   11. świadczenie postojowe przyznawane w związku z covid-19 a dochód rodziny studenta,
   12. sposób liczenia dochodu z działalności gospodarczej objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym, w tym treść zaświadczenia z urzędu skarbowego,
   13. zakres składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego,
   14. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje,
   15. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – w tym świadczenie rodzicielskie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 stycznia 2016 r. Świadczenie rodzicielskie jako dochód uzyskany i utracony – dokumentowanie tego dochodu,
   16. wpływ planowanej zmiany w sposobie obliczania składki zdrowotnej oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku i  zwolnienie części emerytów z opłacania podatków –  a wpływ na dochód rodziny i studenta.
  2. Podsumowanie i wręczenie Certyfikatów.

  UWAGA: 

  w chwili tworzenia planu szkolenia w Rządowym Centrum Legislacji konsultowane są istotne z punktu widzenia stypendiów dla studentów dwa rządowe projekty ustaw: o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny. Prace nad tymi nowelizacjami mają zostać zakończone do końca II kwartału 2021 r., dlatego trener zastrzega sobie modyfikację programu celem dostosowania go do bieżących przepisów, które wejdą – być może – wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2021/2022.

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni trener i szkoleniowiec z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz wsparcia materialnego studentów.

 • Lokalizacja Karpacz, ul. Obrońców Pokoju 5, 58-540 Karpacz   
  Termin 05/09/2021 – 07/09/2021 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1800 zł.*
   (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 16 lipca!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 150 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne, (m.in. zwiedzanie miasta z przewodnikiem),
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1500 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 16 lipca: 1.350 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady, kolacje i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem i prezent od firmy Optima.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • LINK DO REJESTRACJI NA SZKOLENIE 

  Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.