System świadczeń stypendialnych dla studentów po wejściu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz szczególne przepisy w okresie COVID-19

 • UWAGA!

  Szkolenie obejmuje najnowsze kwestie uregulowane w pakiecie ustaw związanych z walką z epidemią COVID-19 – w tym w ustawie z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV-2: w tym zmiany związane z kategorią utraty dochodu, sposobu składania wniosku o stypendium oraz doręczania decyzji administracyjnych.

  Szkolenie uwzględnia także zmiany, które wchodzą w życie od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022 wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 14 października 2021 r. Dotyczą one maksymalnego okresu pobierania stypendium, który zamiast dotąd liczonych łącznie 6 lat, będzie uwzględniany w semestrach, odrębnie dla okresu trwania studiów licencjackich i uzupełniających. Nowelizacja ustawy została uchwalona po wielu wyrokach Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, przyznających rację studentom, wbrew interpretacji Ministerstwa Edukacji i Nauki.

  To ogrom zmian, które podlegają natychmiastowemu wdrożeniu w systemie przyznawania świadczeń dla studentów. W razie kolejnych nowelizacji i uregulowań program może ulec uzupełnieniu, tak, aby w dniu szkolenia uczestnicy otrzymali najbardziej aktualne informacje i wskazówki praktyczne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Świadczenia stypendialne
   1. stypendium socjalne i zwiększone stypendium socjalne – zmiany od roku akademickiego 2019/2020,
   2. stypendium dla osób niepełnosprawnych – zmiany od roku 2019/2020:
   3. okres na który zostało przyznane stypendium,
   4. maksymalna ilość lat pobierania stypendium dla niepełnosprawnych,
   5. zasady postępowania w związku z upływem ważności orzeczenia studenta o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności w okresie epidemii covid-19,
   6. obowiązki informacyjne uczelni wobec ZUS w związku z ustawą o świadczeniu uzupełniającym – od października 2019 r. – zakres informacji składanej ZUS,
   7. przyznawanie zapomóg, w tym wyjaśnienie nt. definicji pojęcia szczególnego przypadku,
   8. stypendia ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe,
   9. stypendium rektora dla z uwzględnieniem ostatnich zmian, w tym obligatoryjność przyznawania tego stypendium dla niektórych studentów I roku, wprowadzona Ustawą 2.0 oraz zasady wyłaniania grupy wyróżniających się studentów,
   10. zmiany dotyczące wydawania decyzji o przyznaniu stypendium w Ustawie 2.0 w zależności od organu wydającego decyzję (komisja lub rektor)
   11. odmowa przyznania stypendium w przypadku osiągania dochodu poniżej progu dochodowego z pomocy społecznej w Ustawie 2.0 – wyjątki od zasady,
   12. ograniczenie do 6 lat łącznego okresu pobierania stypendium przez studenta w Ustawie 2.0, ze zmianami wchodzącymi w życie od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022,
   13. nowe zasady obliczania okresu 12 semestrów studiowania od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022
   14. konieczność zmian regulaminów uczelnianych, w tym obowiązek uwzględnienia w nich wysokości świadczeń lub sposobu ich ustalania w Ustawie 2.0.
  2. Zasady ustalania składu rodziny studenta – wskazówki praktyczne:
   1. osoby wliczane/niewliczane do składu rodziny,
   2. sposób dokumentowania składu rodziny,
   3. zasady ustalania składu rodziny studenta po 26 roku życia lub pozostającego w związku małżeńskim lub wychowującego dziecko, student rozliczany bez rodziców (dawniej: student samodzielny finansowo) oraz student, który uzyskał pełnoletność w pieczy zastępczej;
   4. zasady wyjaśniania składu rodziny studenta i jego dochodu – sposoby wzywania studentów i skutki dla wypłaty świadczenia.
   5. nowe terminy wzywania studentów do uzupełnienia wniosku związane ze zmianami w KPA.
  3. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń oraz zmiana wysokości łącznej kwoty świadczeń otrzymywanych przez studenta od roku akademickiego 2019/2020. 
   Zasady ustalania dochodu studenta i jego rodziny:
   1. zaświadczenia z urzędu skarbowego i oświadczenia studenta,
   2. oświadczenia o osiąganych dochodach nieopodatkowanych, sposób uwzględniania w dochodach tzw. działalności nierejestrowanej,
   3. zasady dokumentowania otrzymywanych alimentów,
   4. dokumentowanie dochodu z gospodarstw rolnych oraz dochodów otrzymywanych poza granicami kraju, zmiana sposobu uwzględniania niektórych rent rolniczych w dochodzie studenta od 5 września 2015 r.,
   5. możliwość zastępowania zaświadczeń oświadczeniami studenta,
   6. dochód uzyskany i dochód utracony jako przesłanka weryfikacji przyznanych stypendiów – zmiana zasad liczenia dochodu uzyskanego i dochodu utraconego w przypadku ponownego osiągania dochodu z tego samego źródła po przerwie, w tym z umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej czy działalności gospodarczej,
   7. obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z działalności gospodarczej jako utrata dochodu w okresie epidemii covid-19 – do 31 października 2022 r.
   8. zmiany włączania/ wyłączania niektórych dochodów studenta wynikające ze zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych – dokumentowanie tego dochodu,
   9. obliczanie dochodu z działalności objętej zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
   10. zmiana w zakresie składanych oświadczeń o dochodach nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego – skutki zmiany wartości hektara przeliczeniowego.
   11. odpowiedzialność prawna za podawanie nieprawdziwych danych – konsekwencje.
   12. postępowanie związane z nowymi kategoriami dochodu: – świadczenie Mama 4 plus oraz „13” i „14” emerytura,
  4. Procedura przyznawania świadczeń dla studentów:
   1. wnioski stypendialne – kompetencje uczelni w zakresie sposobu składania wniosku od 17 kwietnia 2020 r.,
   2. organy właściwe: komisja stypendialna, odwoławcza komisja stypendialna, rektor,
   3. decyzje w sprawach stypendialnych: uzasadnienie do decyzji, sposób doręczania, w tym zmiana sposobu doręczania decyzji do 30 września 2020 r. – w związku z przepisami obowiązującymi w okresie epidemii,
   4.  zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej lub centrum usług socjalnych, w tym zmiana grupy studentów, którzy są zobowiązani do złożenia takiego zaświadczenia, w związku ze zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r.

      5. Podsumowanie szkolenia.

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych. Stale współpracuje z „Dziennikiem – Gazetą Prawną”.

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 02/06/2022 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stałe łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Link do formularza rejestracji online

   

  Warunki uczestnictwa:

  • Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne ze zgłoszeniem
   i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949


  Warunki techniczne dla szkoleń online:

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt
   i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts
   w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.