Zmiany w prawie pracy w 2023 roku – nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz nadchodzące zmiany w świadczeniach rodzicielskich i umowach o pracę

 • Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy: w nowelizacji Kp z 1 grudnia 2022 r. do polskiego ustawodawstwa wprowadzono już zupełnie nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej. Pozostawiono jednocześnie okres przejściowy, w czasie którego można wykonywać pracę zdalną na podstawie dotychczasowych, tymczasowych przepisów obowiązujących w dobie zagrożenia covid-19. 

  Kolejny projekt zmian – związany z umowami o pracę i   świadczeniami rodzicielskimi jest już w trakcie prac legislacyjnych.  Dla wszystkich pracodawców, także uczelni wyższych, to ogromne zmiany, do których warto przygotować się już dziś.

   

  PROGRAM SZKOLENIA 

  1. Praca zdalna jako sposób wykonywania pracy w dobie pandemii covid-19:
   1. podstawa prawna pracy zdalnej,
   2. możliwy maksymalny okres wykonywania pracy zdalnej,
   3. różnice pomiędzy pracą zdalną a telepracą oraz planowana likwidacja systemu telepracy,
   4. praca zdalna naprzemienna (rotacyjna) z pracą w stałym miejscu pracy.
  2. Nowa definicja pracy zdalnej w nowelizacji Kodeksie pracy:
   1. praca zdalna świadczona w pełnym wymiarze czasu pracy,
   2. praca zdalna naprzemienna,
   3. ustalenie miejsca świadczenia pracy zdalnej w porozumieniu między stronami stosunku pracy,
   4. praca zdalna okazjonalna – roczny limit dni świadczenia pracy w tej formie.
  3. Praca zdalna w ramach:
   1. umowy o pracę,
   2. umów cywilnoprawnych,
   3. zawieranie umów o pracę zdalną oraz praca zdalna w okresie wcześniej zawartej umowy,
   4. określenie celu pracy zdalnej.
  4. Powierzanie pracy zdalnej:
   1. w czasie stanu zagrożenia epidemicznego covid-19 oraz do zakończenia vacatio legis dla nowego Kodeksu pracy:
    • obowiązek ustalenia okresu, na który zatrudnionemu może być powierzona praca zdalna,
    • sposób powierzenia pracy zdalnej przez pracodawcę,
    • praca zdalna na wniosek pracownika,
    • odwołanie pracy zdalnej,
   2. w okresie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego i po wejściu nowego Kodeksu pracy w życie:
    • określenie formy świadczenia pracy zdalnej w umowie o pracę,
    • określenie formy świadczenia pracy w porozumieniu między stronami stosunku pracy,
    • świadczenie pracy zdalnej na polecenie pracodawcy w czasie stanu nadzwyczajnego:
     • oświadczenie pracownika o spełnianiu wymogów bhp w miejscu świadczenia pracy jako podstawa prawna wydania polecenia przez pracodawcę,
     • możliwość cofnięcia polecenia pracy zdalnej – terminy i podstawa prawna,
    • praca zdalna na wniosek pracownika,
    • wnioski o pracę zdalną rodziców wychowujących dzieci lub opiekujących się niepełnosprawnymi członkami rodziny – konieczność pisemnego uzasadnienia pracodawcy w przypadku odmowy,
    • zaprzestanie pracy zdalnej na wniosek pracownika/pracodawcy,
    • informacja przekazywana pracownikowi rozpoczynającemu pracę zdalną – treść i termin.
  5. Warunki wykonywania pracy zdalnej ( w okresie covid-19 i po jego odwołaniu):
   1. ustalenie miejsca wykonywania pracy zdalnej,
   2. sposób powierzenia narzędzi pracy zdalnej,
   3. obowiązek zapewnienia obsługi logistycznej pracy zdalnej,
   4. wykorzystywanie w pracy zdalnej własnych narzędzi/narzędzi powierzonych przez pracodawcę,
   5. zachowanie poufności danych w pracy zdalnej,
   6. komunikacja z pracodawcą w pracy zdalnej.
  6. Zasady wykonywania pracy zdalnej po zmianach w Kodeksie pracy:
   1. porozumienie ze związkami zawodowymi,
   2. sytuacje, w których należy obowiązkowo wdrożyć regulamin pracy zdalnej,
   3. możliwość świadczenia pracy zdalnej na podstawie porozumienia z pracownikiem,
   4. ekwiwalent pieniężny (lub ryczałt) za wykonywania pracy w formie zdalnej.
  7. BHP w pracy zdalnej:
   1. szkolenie bhp osoby wykonującej pracę zdalną,
   2. instruktaż stanowiskowy i ogólny pracy zdalnej,
   3. praca zdalna a rozporządzenie bhp w prawie pracy przy monitorach ekranowych,
   4. ocena ryzyka zawodowego w pracy zdalnej,
   5. możliwość kontrolowania warunków pracy zdalnej,
   6. narzędzia w pracy zdalnej.
  8. Czas pracy i ewidencja czasu pracy pracownika w pracy zdalnej:
   1. przerwy w czasie pracy, wyjścia prywatne, usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
   2. ewidencjonowanie czasu pracy w pracy zdalnej a rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej,
   3. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy a ewidencja pracy zdalnej,
   4. polecenia pracodawcy dotyczące ewidencji wykonywanych czynności,
   5. zawartość ewidencji wykonywanych czynności.
  9. Narzędzia pracy zdalnej w ujęciu podatkowym i składkowym (obecnie i po wejściu w życie zmian w Kodeksie pracy):
   1. koszt komputera, skanera itp.,
   2. koszt energii elektrycznej i łączy internetowych,
   3. koszt telefonu i połączeń wykonywanych w ramach pracy zdalnej.
  10. Regulamin pracy zdalnej po wejściu w życie nowych przepisów Kodeksu pracy:
   1. określenie grupy pracowników, którzy mogą świadczyć pracę zdalną, 
   2. zasady pokrywania kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej,
   3. zasady ustalania ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu,
   4. zasady porozumiewania się pracodawcy i pracownika wykonującego pracę zdalną,
   5. zasady kontroli wykonywania pracy przez pracownika wykonującego pracę zdalną,
   6. zasady kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   7. zasady kontroli przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych,
   8. zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych.
  11. Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalną:
   1. uprawnienia pracodawcy,
   2. zasady monitorowania pracy zdalnej,
   3. informowanie pracowników o monitoringu pracy zdalnej,
   4. odpowiedzialność pracownika za nieprzestrzeganie zasad świadczenia pracy zdalnej.
  12. Zakaz wypowiadania umowy o pracę w niektórych sytuacjach związanych ze świadczeniem pracy zdalnej od 2023 r.
  13. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika świadczącego pracę zdalną:
   1. zwolnienie pracodawcy z niektórych obowiązków w zakresie bhp,
   2. obowiązek wprowadzenie zagadnień związanych z pracą zdalną do oceny ryzyka zawodowego,
   3. zakaz świadczenia pracy zdalnej przy niektórych rodzajach prac.
  14. Planowane zmiany w zakresie zawierania umów na okres próbny:
   1. czas trwania umowy na okres próbny i zmiany w zakresie ponawiania tych umów,
   2. możliwość przedłużania umowy na okres próbny.
  15. Wprowadzenie przepisów dotyczących braku zakazu pozostawania w stosunku pracy z więcej niż jednym pracodawcą – szczególne przepisy dotyczące uczelni wyższych.
  16. Zakres zmian dotyczący umów o pracę:
   1. zmiany w treści umowy o pracę, w tym w zakresie określania miejsca wykonywania pracy,
   2. zmiany w obowiązkowej treści informacji o warunkach zatrudnienia,
   3. obowiązki informacyjne pracodawcy związane z oddelegowaniem pracownika do pracy na terenie innego państwa,
   4. wprowadzenie możliwości składania przez pracownika wniosku o zmianę warunków zatrudnienia i obowiązki pracodawcy w tym zakresie.
  17. Planowane zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę:
   1. wprowadzenie obowiązku podania przyczyny rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
   2. wprowadzenie zakazu wypowiadania umów o pracę pracownikowi, który złożył wniosek o elastyczną organizację pracy albo o urlopy związane z rodzicielstwem.
  18. Wprowadzenie zwolnienia od pracy z powodu działania tzw. siły wyższej.
  19. Wprowadzenie 5-dniowego urlopu opiekuńczego.
  20. Zmiany w urlopach rodzicielskich:
   1. zmiana długości trwania urlopu rodzicielskiego,
   2. wyłączne prawo do części tego urlopu dla każdego z rodziców,
   3. skrócenia okresu, w którym ojciec dziecka może korzystać z urlopu ojcowskiego.
  21. Elastyczna organizacja pracy dla pracowników opiekujących się dzieckiem.
  22. Zmiany wysokości zasiłków otrzymywanych w okresie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem:
   1. zasiłki w wysokości: 81,5 proc., 70 proc. w zależności od rodzaju i terminu wykorzystania urlopów rodzicielskich,
   2. wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w sytuacji, gdy pracownik nie korzysta z urlopu rodzicielskiego w pierwszym roku życia dziecka.
  23. Przepisy przejściowe.

   

   

 • Zajęcia prowadzi Oliwia Małecka – ekspert z zakresu pomocy materialnej dla studentów i świadczeń socjalnych. Absolwentka Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe związane z polityką społeczną, zarówno od strony legislacyjnej (współpracując przy tworzeniu aktów prawnych) jak i od strony praktycznej (przy wdrażaniu projektów). Wieloletni partner Optimy i szkoleniowiec z zakresu wsparcia materialnego studentów szkół wyższych. Stale współpracuje z „Dziennikiem – Gazetą Prawną”.

   

 • Lokalizacja szkolenie online
  Termin 21/02/2023 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Sprzęt niezbędny do wzięcia udziału w szkoleniu:
  - laptop/tablet/telefon komórkowy,
  - stałe łącze internetowe.

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat w wersji elektronicznej,
  - merytoryczne szkolenie,,
  - możliwość zadawania pytań w czasie zajęć za pośrednictwem chatu lub połączenia video,
  - pełne wsparcie techniczne, w tym pomoc zdalną przy konfiguracji urządzenia, na którym będą Państwo uczestniczyć w szkoleniu online.

 • Warunki uczestnictwa

  • Prosimy o wypełnienie Formularza rejestracyjnego.
  • Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgłoszeniem i akceptacją Regulaminu.
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Potwierdzenie organizacji szkolenia prześlemy na adres e-mail podany w formularzu:
   • najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem (szkolenia stacjonarne)
   • najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem (szkolenia online)
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora na podstawie otrzymanej faktury pro forma. 
  • Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949

   

  Warunki techniczne dla szkoleń online

  • Chcąc uczestniczyć w szkoleniu online na platformie Google Meet, uczestnik we własnym zakresie powinien zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie niezbędne do udziału w szkoleniu tj.:
   • laptop/tablet/telefon komórkowy z głośnikiem i mikrofonem,
   • szerokopasmowe połączenie z Internetem,
   • kamera internetowa (wbudowana lub podłączana przez USB).
  • Uwaga: inne urządzenia, na przykład kamery wirtualne, mogą nie działać z Google Meet.
  • Do obsługi wideo w jakości HD wymagany jest procesor Intel drugiej generacji i3/i5/i7 2,2 GHz, odpowiednik firmy AMD lub lepszy,
  • aktualną wersję systemu operacyjnego (Apple® macOS®, Microsoft® Windows®, Chrome OS, Ubuntu® i inne dystrybucje systemu Linux® oparte na Debianie),
  • aktualną wersję przeglądarki (Chrome, Mozilla® Firefox®, Microsoft® Edge®, Apple® Safari®) WAŻNE! Microsoft Internet Explorer® 11 nie zapewnia pełnej obsługi Meet. Lepiej korzystać z przeglądarki Microsoft Edge. Jeśli chcesz używać Hangouts w przeglądarce Internet Explorer, musisz zainstalować wtyczkę do Meet. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Google Video Support Plugin.
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.