Prawo zamówień publicznych – aspekty prawne w praktyce. Szkolenie dwudniowe.

 • PROGRAM SZKOLENIA

  1. Jak właściwie wybrać i zastosować tryb postępowania?
   1. tryby otwarte (konkurencyjne): przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony
   2. zapytanie o cenę
   3. zamówienie z wolnej ręki, w tym:
    • zamówienie z wolnej ręki w sytuacji gdy występuje jeden wykonawca
    • zamówienie z wolnej ręki w sytuacji nadzwyczajnej potrzeby
    • zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
    • zamówienie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające.
  2. Jak szacować wartość zamówienia?
   1. jak szacować wartość zamówienia na roboty budowlane?
   2. jak szacować wartość zamówienia na na usługi i dostawy powtarzające się okresowo?
   3. jak szacować wartość zamówienia na pozostałe dostawy i usługi?
   4. jak zachować należytą staranność przy szacowaniu wartości zamówienia?
   5. szacowanie wartości zamówienia a plan zamówień
   6. zamówienia nieobjęte planem zamówień (zamówienia odrębne)
   7. zamówienia udzielane w częściach
   8. jak uniknąć zakazanego podziału zamówienia? (reguły interpretacyjne)
   9. jak szacować wartość zamówienia na zamówienia finansowane z środków UE?
   10. uwzględnianie zamówień uzupełniających i prawa opcji
   11. tzw. wkład własny zamawiającego przy robotach budowlanych
   12. jak szacować wartość zamówienia na na usługi finansowe?
  3. Ogłoszenia związane z postępowaniem.
   1. wstępne ogłoszenie informacyjne
   2. ogłoszenie o zamówieniu
    • jak właściwe sporządzić ogłoszenie? (warsztaty pisania ogłoszeń w oparciu o formularze wynikające z rozporządzeń)
    • jak właściwie zamieścić ogłoszenie oraz udokumentować ten fakt?
    • jak wyznaczyć terminy składania ofert (wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)?
    • jak dokonać zmian w ogłoszenia o zamówieniu?
    • konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
   3. ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie niekonkurencyjnym
    • konsekwencje zamieszczenia ogłoszenia
    • konsekwencje niezamieszczenia ogłoszenia (możliwość i terminy wniesienia odwołania, możliwość unieważnienia umowy)
    • jak właściwe sporządzić ogłoszenie?
   4. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
   1. udostępnianie specyfikacji i jej zmiany
   2. treść specyfikacji z uwzględnieniem konieczności zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
  5. Jak skonkretyzować warunki udziału w postępowaniu (pozytywne) oraz ocenić ich spełnianie przez wykonawców?
   1. jak ocenić spełnianie warunków przez wykonawców? funkcja warunków udziału w postępowaniu
   2. funkcja warunków udziału w postępowaniu
   3. zasady wskazywania warunków udziału w postępowaniu w specyfikacji i ogłoszeniu
   4. jak konkretyzować warunki udziału w postępowaniu (opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu)
    • uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
    • wiedza i doświadczenie
    • potencjał kadrowy
    • potencjał techniczny
    • sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy
   5. wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
   6. weryfikacja spełniania warunków udziału w postępowaniu
   7. wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
   8. zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
   9. korzystanie z zasobów innych podmiotów.
   10. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
  6. Jak stosować przesłanki wykluczenia z postępowania?
   1. funkcja przesłanek wykluczenia z udziału w postępowaniu
   2. przesłanki wykluczenia nie związane z prowadzonym postępowaniem
    • niewłaściwe wykonywanie zamówień
    • upadłość, likwidacja,
    • zaleganie z opłatami publicznymi (podatki, składaki ZUS i KRUS)
    • karalność
   3. przesłanki związane z danym postępowaniem
    • wykonywania czynności związanych z przygotowaniem postępowania
    • niewniesienie wadium
    • nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik postępowania
    • niewykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
   4. wykaz dokumentów jakich zamawiający może żądać od wykonawców na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu
   5. wzywanie do uzupełniania dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z postępowania
   6. zatrzymywanie wadium na skutek nieuzupełnienia dokumentów
   7. wykonawcy wspólnie ubiegający się o wykonanie zamówienia
  7. Jak budować oraz bilansować kryteria oceny ofert
   1. bilansowanie kryteriów oceny ofert
   2. kryteria pozacenowe – sposób oceny
   3. kryteria mierzalne i niemierzalne
   4. warszaty budowania i oceny kryteriów na przykładzie 10 wybranych kryteriów pozacenowych
  8. Jak ocenić ofertę?
   1. jak zapewnić i ocenić właściwą reprezentację wykonawcy? (pełnomocnictwo; uzupełnianie pełnomocnictw)
   2. wyjaśnianie treści oferty
   3. jak dokonać poprawienia omyłek w ofercie?
   4. jak ocenić przesłanki odrzucenia oferty?
    • niezgodność z ustawą
    • niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji
    • czyn nieuczciwej konkurencji
    • rażąco niska cena
    • błędy w obliczeniu ceny (w tym problematyka zastosowania właściwej stawki podatku VAT)
    • nieważność na podstawie odrębnych przepisów
   5. dokumenty potwierdzające że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania zamawiającego (tzw. dokumenty przedmiotowe)
   6. otwarcie ofert
   7. oferty złożone po terminie
   8. zmiana i wycofanie oferty
   9. jak właściwie wypełnić obowiązki informacyjne zamawiającego?
   10. jak ocenić oferty o równej punktacji lub takiej samej cenie?
   11. w jaki sposób wyciągnąć konsekwencje wobec wykonawcy uchylającego się od od zawarcia umowy?
   12. przesłanki unieważnienia postępowania
   13. informacje o wynikach postępowania
  9. Umowy o zamówienie publiczne
   1. forma umowy
   2. kiedy można zawrzeć umowę (terminy, warunki)
   3. jak zmienić umowę o zamówienie publiczne?
   4. okres na jaki może zostać zawarta umowa
   5. jak egzekwować roszczenia? (kary umowne, odsetki, odszkodowania).
   6. zabezpieczenie należytego wykonania umowy
   7. nieważność umowy (nieważność względna i bezwzględna, procedura, konsekwencje, kary finansowe nakładane przez KIO)
   8. rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy
 • Zajęcia prowadzi wieloletni pracownik organu kontroli państwowej. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Wykładowca na studiach podyplomowych UMCS z zakresu prawa Unii Europejskiej i funduszy unijnych oraz na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie z zakresu zamówień publicznych. Autor wielu artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne”. Autor wielu publikacji książkowych m.in. „Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych” ODDK Gdańsk 2010; „Kontrola zamówień publicznych” PRESSCOM Wrocław 2010; „Nowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych przez jednostki sektora publicznego przy realizacji zadań publicznych – komentarz, przykłady, dokumentacja” ODDK Gdańsk 2011; „Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – praktyczny komentarz do zmian w ustawie” ODDK Gdańsk 2011” „Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki” ODDK Gdańsk 2012.

 • Lokalizacja Zakopane 34-500, Pardałówka 3b   
  Termin 29/04/2010 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.