Cudzoziemcy w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów – przepisy, praktyka, problemy. Szkolenie Premium

 • UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 roku.

  Szkolenie uwzględnia w szczególności:

  • wybrane przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniające zmiany wprowadzone z dniem 1 października 2011 r. oraz z dniem 30 sierpnia 2014 r.
  • nowelizację rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, która weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.
  • nowelizację ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie z dniem 31 marca 2015 r.
  • nowe rozporządzenie MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty, które weszło w życie z dniem 31 marca 2015 r.
  • nowelizacji ustawy o języku polskim, która wejdzie w życie z dniem 12 listopada 2015 r.

  Szkolenie uwzględnia także:

  • projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów, opublikowanego na stronie MNiSW w dniu 15 czerwca 2015 r.
  • projekt rozporządzenia MNiSW w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, opublikowanego na stronie MNiSW w dniu 4 maja 2015 r.
  • wybrane przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniające zmiany wprowadzone z dniem 1 października 2011 r. oraz z dniem 30 sierpnia 2014 r.
  • wybrane zagadnienia nowej ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie z dniem 1 maja 2014 r.
  • inne przepisy dotyczące zagadnień cudzoziemców w uczelniach wyższych.

  ADRESACI: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (11 października 2015 r.)

  Godz. 14:00 – zakwaterowanie
  Godz. 16:30-18:30 – pierwsza część szkolenia:

  1. Ustalenie potrzeb uczestników szkolenia.
  2. Dyskusja w zakresie najczęściej pojawiających się problemów, pierwsza część szkolenia

  DZIEŃ II (12 października 2015 r.)

  1. Wiadomości wstępne:
   1. regulacje prawne,
   2. podstawowe definicje,
   3. kształcenie krótkoterminowe:
    • programy wymiany międzynarodowej,
    • szkoły letnie,
   4. kształcenie długoterminowe:
    • pełny cykl studiów,
    • podwójne i wspólne dyplomy.
  2. Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce:
   1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. na podstawie innych zasad:
    • w oparciu o umowy międzynarodowe,
    • w oparciu o umowy zawierane przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi,
    • w oparciu o decyzję właściwego ministra,
    • w oparciu o decyzję rektora uczelni,
   3. z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej.
  3. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe, w szczególności w zakresie:
   1. posiadanego wykształcenia na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.:
    • uznanie wykształcenia dla celów akademickich (na podstawy umowy międzynarodowej, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w drodze nostryfikacji),
    • autentyczności dokumentów o wykształceniu (legalizacja, apostille),
   2. stanu zdrowia,
   3. ubezpieczenia zdrowotnego z uwzględnieniem zapisów nowej ustawy o cudzoziemcach,
   4. znajomości języka, w którym będą prowadzone studia z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o języku polskim,
   5. wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.

  DZIEŃ III (13 października 2015 r.)

  1. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców wynikające z toku studiów (Regulaminu studiów).
  2. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:
   1. zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.,
   2. zasady pobierania opłat,
   3. zwolnienia z opłat, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 22 sierpnia 2015 r.
  3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z nową ustawą o cudzoziemcach.
  4. Pomoc materialna dla studentów cudzoziemców (zasady ogólne):
   1. podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. podejmujących studia na innych zasadach,
   3. podejmujących studia jako obywatele państw członkowskich UE.
  5. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):
   1. dla MNISW (GUS, POL-on, wg stanu na dzień 31 grudnia, do podziału dotacji),
   2. dla BUWiWM, Straży Granicznej,
   3. innych służb.
  6. Podsumowanie i dyskusja.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów prowadzenia kształcenia na studiach wyższych, a także tworzenia studiów wyższych. Ponadto, zajmuje się także tworzeniem wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowaniem procedur administracyjnych w sprawach dotyczących procesu kształcenia. Od kilku lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Kraków, ul. Szujskiego 5   
  Termin 11/10/2015 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja. Przy zgłoszeniu do 10 września otrzymają Państwo 10% rabatu.

  Cena zawiera:
  *
  udział w szkoleniu,
  *merytoryczne materiały szkoleniowe,
  *techniczne materiały szkoleniowe (teczka, notatnik, długopis),
  *nocleg w pokoju 2-osobowym dopłata 100 zł do pok.1-os.,
  *pełne wyżywienie,
  *atrakcje i zabawy integracyjne,
  *prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Cena szkolenia bez zakwaterowania:
  Cena regularna: 1.300 zł.
  Cena promocyjna, przy zgłoszeniu do 10 września wynosi: 1.170 zł.
  Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia.

  Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu,
   co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949