Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić dokumentację studencką – aspekty prawne i praktyczne. Szkolenie Premium.

 • UWAGA! Szkolenie uwzględnia projekt rozporządzenia MNiSW zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 17 kwietnia 2015 r.

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (15 listopada 2015 r.)

  14:00 – zakwaterowanie, obiad

  16:00-18:30 – powitanie Uczestników, zebranie od Uczestników  potrzeb w zakresie szkolenia, pierwsza część szkolenia,

  19:00 – uroczysta kolacja dla osób zakwaterowanych w hotelu.

  DZIEŃ II i III (16-17 listopada 2015 r.)

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe akty prawne,
   2. proponowane zmiany, w tym projekt rozporządzenia MNiSW z dnia 17 kwietnia 2015 r.,
   3. dlaczego Uczelnia ma obowiązek dokumentować przebieg studiów?
   4. gromadzenie danych osobowych studentów,
   5. zasady prowadzenia teczki akt osobowych studenta.
  2. Dokumenty postępowania rekrutacyjnego:
   1. dokumenty wymagane od kandydata na studia, w szczególności oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat oraz umowa o warunkach odpłatności za studia,
   2. dokumenty postępowania kwalifikacyjnego,
   3. dokumenty wymagane od cudzoziemców,
   4. dokumentacja związana z rozpoczęciem studiów.
  3. Dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej:
   1. legitymacja studencka (papierowa i ELS),
   2. indeks i e-indeks,
   3. protokoły zaliczenia przedmiotu, e-protokoły,
   4. karty okresowych osiągnięć, e-karty,
   5. inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
  4. Dokumentacja pomocy materialnej (ogólne wymogi formalne):
   1. wnioski o przyznanie świadczeń,
   2. dokumenty źródłowe będące podstawą ustalenia uprawnień,
   3. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.
  5. Dokumentacja związana z ukończeniem studiów:
   1. protokół egzaminu dyplomowego,
   2. dyplomy ukończenia studiów (ministerialne i uczelniane wzory dyplomów):
    • niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    • wyzwania i zagrożenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę tworząc uczelniany wzór dyplomu,
    • przepisy przejściowe.
   3. nowy wzór suplementu do dyplomu:
    • założenia suplementu do dyplomu:
    • struktura suplementu do dyplomu i jego treść,
    • wskazówki dla uczelni w zakresie wypełniania suplementów według starych i nowych przepisów:
     • informacja o posiadaczu dyplomu,
     • informacja o dyplomie,
     • informacja o poziomie wykształcenia,
     • informacja o treści studiów i osiągniętych wynikach,
     • informacja o uprawnieniach posiadacza dyplomu,
     • dodatkowe informacje,
     • poświadczenie suplementu,
     • informacja o krajowym systemie szkolnictwa wyższego,
   4. zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych.
  6. Dokumentacja zbiorowa:
   1. album studenta,
   2. rejestr wydanych legitymacji i indeksów,
   3. protokoły zaliczenia przedmiotów,
   4. księga dyplomów.
  7. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów:
   1. przeniesienie do/z innej uczelni,
   2. sprostowania,
   3. wydawanie duplikatów,
   4. wydawanie odpisów, wyciągów,
   5. zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów) a dokumenty przebiegu studiów,
   6. legalizacja dokumentów,
   7. opłaty za wydanie dokumentów.
  8. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.
  9. Na co należy szczególnie zwrócić uwagę.
  10. Podsumowanie i dyskusja.

  Adresaci szkolenia: pracownicy administracji dziekanatowej zajmujący się obsługą studenta, pracownicy administracji centralnej odpowiedzialni za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów oraz za prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów, a także osoby zainteresowane prawidłowym dokumentowaniem i prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie codziennych przypadków (case study), pracy z teczkami studenta, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od kilku lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Kraków, ul. Szujskiego 5   
  Termin 15/11/2015 – 17/11/2015 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna (10% rabatu)
  przy zgłoszeniu do 23 października wynosi: 1.665 zł.

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Ekspertem,
  - noclegi ze śniadaniem w pokoju 2-osobowym (15/16 i 16/17 listopada), dopłata 100 zł do „jedynki”(za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne - organizacja czasu wolnego,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna:
  1.300 zł.
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 23 października: 1.170 zł.
  Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Ekspertem.

  Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać faksem na nr 58 727 99 33 lub na adres e-mail optima@optima.edu.pl
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Po otrzymaniu karty zgłoszeniowej otrzymają Państwo potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail podany w formularzu,
   co jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia (w momencie wyczerpania miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy uczestników).
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949