Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy z obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Szkolenie Premium

 • UWAGA! Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany, które wejdą w życie w roku akademickim 2017/2018, wynikające z:

  1. nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie:
   • zasad rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe,
   • uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu,
   • sprawozdawczości o studentach zagranicznych dla NAWA,
   • danych o studentach zagranicznych przekazywanych do Systemu POL-on,
   • dostępu do danych o studentach zagranicznych zawartych w Systemie POL-on przez Prezesa GUS, Dyrektora NAWA i Komendanta SG,
  2. nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.

  Szkolenie uwzględnia wybrane zagadnienia w zakresie:

  • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
  • ustawy o systemie oświaty,
  • rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty,
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów,
  • nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.,
  • ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji, z uwzględnieniem zmian, które weszły w życie z dniem 2 września 2016 r.,
  • ustawy Prawo konsularne z 2015 r.,
  • ustawy o języku polskim oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
  • ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.,
  • ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony (…)

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych.

  Harmonogram szkolenia (wstępny)

  Dzień I Dzień II Dzień III
  14:00 – zakwaterowanie,
  15:00 – obiad,
  16:30-18:30 –  pierwsza część szkolenia,
  19:00 – kolacja.

  08:30 – 16:00 szkolenie

  16:30 atrakcja dla uczestników

  19:30 Kolacja

  08:30 – 13:30 szkolenie

  13:30 obiad

  PROGRAM SZKOLENIA

  Dzień I – WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE:

  1. Wiadomości wstępne:
   1. regulacje prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie tematu szkolenia oraz nowych regulacji wynikających z ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
   3. podstawowe definicje,
   4. kształcenie krótkoterminowe (programy wymiany międzynarodowej, szkoły letnie),
   5. kształcenie długoterminowe (pełny cykl studiów, podwójne i wspólne dyplomy).

  Dzień II – REKRUTACJA:

  1.  Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce:
   1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni),
   3. z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej.
  2. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe, w szczególności w zakresie:
   1. posiadanego wykształcenia na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia,
   2. stanu zdrowia,
   3. ubezpieczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem zapisów ustawy o cudzoziemcach,
   4. znajomości języka, w którym będą prowadzone studia, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy o języku polskim,
   5. wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia

  Dzień III – OBSŁUGA STUDENTA ZAGRANICZNEGO:

  1. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców wynikające z toku studiów (Regulaminu studiów), ze szczególnym uwzględnieniem:
   1. zmiany uczelni (polskiej i zagranicznej),
   2. zasad przyznawania indywidualnego programu studiów,
   3. konsekwencji udzielenia urlopu od zajęć.
  2. Zasady płatności za studia przez cudzoziemców na studiach wyższych, z uwzględnieniem specyfiki uczelni niepublicznych:
   1. zasady ustalania wysokości opłat na studiach dla cudzoziemców,
   2. zasady pobierania opłat,
   3. zwolnienia z opłat.
  3. Prawa i obowiązki studentów cudzoziemców związane z legalizacją pobytu na terytorium RP w związku z  ustawą o cudzoziemcach oraz wykonywaniem pracy w ramach praktyk.
  4. Pomoc materialna dla studentów cudzoziemców (zasady ogólne):
   1. podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. podejmujących studia na innych zasadach.
  5. Obowiązki sprawozdawcze dotyczące studentów i absolwentów cudzoziemców (statystyka zbiorcza i imienna):
   1. dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału dotacji), z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 1 października 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.,
   2. dla NAWA, Straży Granicznej,
   3. innych służb.
  6. Podsumowanie.

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Współodpowiedzialna za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni kompleksowo zajmującej się obsługą studenta zagranicznego. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od kilku lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Wieliczka, ul. Narutowicza 1   
  Termin 15/10/2017 – 17/10/2017 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
  (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu do 8 września!

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.190 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu do 8 września: 1.011,50 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949