Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, czyli jak prawidłowo prowadzić teczkę akt osobowych studenta oraz sprawy studenckie w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych. Szkolenie Premium

 • UWAGA: szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany, które wejdą w życie w roku akademickim 2017/2018, wynikające z:

  • nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
  • nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów, które weszło w życie z dniem 1 października 2016 r.,
  • nowego rozporządzenia MNiSW w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu, dotyczące w szczególności wspólnych dyplomów i ich elementów
  • ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 2015 r.

  Adresaci szkolenia: pracownicy administracji dziekanatowej zajmujący się obsługą studenta, pracownicy administracji centralnej odpowiedzialni za nadzór nad dokumentacją przebiegu studiów oraz za prowadzenie albumu studentów i księgi dyplomów, a także osoby zainteresowane prawidłowym dokumentowaniem i prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów

  PROGRAM SZKOLENIA

  DZIEŃ I (19 listopada 2017 r.):
  14:00 – zakwaterowanie,
  15:00 – obiad,
  16:45-19:00 –  pierwsza część szkolenia,
  19:00 – kolacja.

  1. Wiadomości wstępne:
   1. podstawowe akty prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian legislacyjnych w zakresie tematu szkolenia,
   3. dlaczego Uczelnia ma obowiązek dokumentować przebieg studiów?
   4. gromadzenie danych osobowych studentów,
   5. zasady prowadzenia teczki akt osobowych studenta,
   6. kilka słów o dokumentacji elektronicznej,
   7. kilka słów o zmianach w zakresie archiwizacji teczki akt osobowych studenta i jej digitalizacji.

  DZIEŃ II (20 listopada 2017 r.)

  1. Dokumenty postępowania rekrutacyjnego:
   1. dokumenty wymagane od kandydata na studia, z uwzględnieniem najnowszych zmian z 2016 r.,
   2. dokumenty postępowania kwalifikacyjnego,
   3. dokumenty wymagane od cudzoziemców,
   4. dokumentacja związana z rozpoczęciem studiów.
  2. Dokumentacja dotycząca przebiegu studiów, w tym także w formie elektronicznej:
   1. legitymacja studencka (papierowa i ELS), z uwzględnieniem najnowszych zmian z 2016 r.,
   2. indeks i e-indeks, z uwzględnieniem zmian z 2016 r.,
   3. protokoły zaliczenia przedmiotu, e-protokoły, z uwzględnieniem zmian z 2016 r.,
   4. karty okresowych osiągnięć, e-karty,
   5. inne dokumenty dotyczące przebiegu studiów, z uwzględnieniem wymogów przewidzianych przepisami,
   6. kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w zakresie wydawania zaświadczeń.
  3. Dokumentacja pomocy materialnej (ogólne wymogi formalne):
   1. wnioski o przyznanie świadczeń,
   2. dokumenty źródłowe będące podstawą ustalenia uprawnień,
   3. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów.
  4. Dokumentacja związana z ukończeniem studiów:
   1. zmiany w zakresie procedury dyplomowania wynikające z wdrożenia Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
   2. protokół egzaminu dyplomowego,
   3. dyplomy ukończenia studiów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z 2015 r. oraz zmian, które wejdą w życie z dniem 1 października 2017 r.,
    • niezbędne elementy dyplomu ukończenia studiów wyższych,
    • wyzwania i zagrożenia, na co należy zwrócić szczególną uwagę tworząc uczelniany wzór dyplomu,
    • przepisy przejściowe,
   4. nowy wzór suplementu do dyplomu, z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie z dniem 1 października 2017 r.,
    • założenia suplementu do dyplomu,
    • struktura suplementu do dyplomu i jego treść,
    • wskazówki dla uczelni w zakresie wypełniania suplementów według starych i nowych przepisów:
     • informacja o posiadaczu dyplomu,
     • informacja o dyplomie,
     • informacja o poziomie wykształcenia,
     • informacja o treści studiów i osiągniętych wynikach,
     • informacja o uprawnieniach posiadacza dyplomu,
     • dodatkowe informacje,
     • poświadczenie suplementu,
     • informacja o krajowym systemie szkolnictwa wyższego,
   5. zasady sporządzania i wydawania dyplomów i suplementów do dyplomów, ich odpisów, w tym także w językach obcych.
  5. Dokumentacja zbiorowa:
   1. album studenta,
   2. rejestr wydanych legitymacji i indeksów,
   3. protokoły zaliczenia przedmiotów,
   4. księga dyplomów.
  6. Czynności administracyjne związane z dokumentacją przebiegu studiów:
   1. przeniesienie do/z innej uczelni,
   2. sprostowania,
   3. wydawanie duplikatów,
   4. wydawanie odpisów, wyciągów,
   5. zmiana danych osobowych (w trakcie i po ukończeniu studiów) a dokumenty przebiegu studiów uwierzytelnianie dokumentów, z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w roku akademickim 2017/2018,
   6. sporządzanie i przekazywanie wzorów pieczęci urzędowych i podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów o wykształceniu, z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie w roku akademickim 2017/2018,
   7. opłaty za wydanie dokumentów, z uwzględnieniem zmian z 2016 r.
  7. Prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów w okresie przejściowym.
  8. Sposób postępowania z dokumentacją przebiegu studiów oraz zasady wydawania dokumentów stwierdzających ukończenie studiów w przypadku likwidacji uczelni.

  DZIEŃ III (21 listopada 2017 r.)

  1. Rozwiązywanie konkretnych przykładów z praktyki (kazusów) w oparciu o obowiązujące przepisy i analiza pojawiających się w tym zakresie problemów.
  2. Na co należy szczególnie zwrócić uwagę.
  3. Podsumowanie.

   Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizie codziennych przypadków (case study), pracy z teczkami studenta, wymianie doświadczeń wynikających z praktyki związanej z tematem szkolenia. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Współzałożycielka jednostki centralnej uczelni zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego, nad którą aktualnie sprawuje nadzór. Posiada również praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych, tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od kilku lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Wrocław, Wyspa Słodowa 10   
  Termin 19/11/2017 – 21/11/2017 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Uwaga!
  Cena promocyjna 1665 zł.*
  (10% rabatu) obowiązuje przy zgłoszeniu min.2 osób

  Cena zawiera:
  - udział w szkoleniu,
  - materiały szkoleniowe i Certyfikat ukończenia szkolenia,
  - indywidualne konsultacje z Trenerem,
  - dwa noclegi w pokoju 2-os., dopłata 100 zł do „jedynki” (za pobyt),
  - pełne wyżywienie (2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje, całodzienny serwis kawowy),
  - zajęcia integracyjne,
  - prezent od firmy Optima dla każdego Uczestnika.

  Istnieje możliwość udziału w szkoleniu bez zakwaterowania, wówczas cena wynosi:
  Cena regularna: 1.190 zł.*
  Cena promocyjna przy zgłoszeniu min. 2 osób: 1.011,50 zł.*

  Cena bez zakwaterowania zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, Certyfikat, obiady i serwis kawowy w czasie szkolenia oraz konsultacje z Trenerem.

  *szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT. W przypadku uczelni niepublicznych do ceny należy doliczyć 23% VAT.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949