Rekrutacja cudzoziemców na studia wyższe w świetle najnowszych zmian – wymogi formalne i aspekty praktyczne

 • UWAGA: szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie podejmowania studiów przez cudzoziemców, które zaczną obowiązywać już w najbliższej rekrutacji na rok akademicki 2018/2019 w świetle projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

  UWAGA: w trakcie szkolenia będą sygnalizowane również propozycje zmian w świetle projektu nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (ustawy 2.0) z dnia 16 marca 2018 r.

  Szkolenie uwzględnia także zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2018 r. wynikające z:

  • nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nowej ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w zakresie:
  • zasad rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe
  • uznawalności zagranicznych dokumentów o wykształceniu
  • sprawozdawczości o studentach zagranicznych dla NAWA
  • danych o studentach zagranicznych przekazywanych do Systemu POL-on
  • dostępu do danych o studentach zagranicznych zawartych w Systemie POL-on przez Prezesa GUS, Dyrektora NAWA i Komendanta SG
  • utworzenia w Systemie POL-on nowego modułu „NAWA – rejestr cudzoziemców”

  Szkolenie uwzględnia także zmiany wynikające z:

  • nowelizacji ustawy o repatriacji, która weszła w życie 1 maja 2017 r.
  • nowelizacji ustawy o Karcie Polaka, która weszła w życie 1 maja 2017 r.
  • nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, które weszła w życie 1 maja 2017 r.

  Szkolenie uwzględnia także wybrane zagadnienia w zakresie:

  • ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
  • ustawy o systemie oświaty
  • rozporządzenia MEN w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego studiów
  • rozporządzenia MNiSW w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
  • ustawy o Karcie Polaka i ustawy o repatriacji
  • ustawy Prawo konsularne z 2015 r.
  • ustawy o języku polskim oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy
  • ustawy o cudzoziemcach z 2013 r.
  • ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony …

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wstępne:
   1. regulacje prawne,
   2. sygnalizacja najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie tematu szkolenia oraz nowych regulacji wynikających z ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
   3. podstawowe definicje,
   4. kształcenie krótkoterminowe (programy wymiany międzynarodowej, szkoły letnie),
   5. kształcenie długoterminowe (pełny cykl studiów, podwójne i wspólne dyplomy).
  2. Zasady rekrutacji cudzoziemców na studia wyższe w Polsce:
   1. na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
   2. na podstawie innych zasadach (umów międzynarodowych, umów zawieranych przez uczelnie z podmiotami zagranicznymi, decyzji właściwego ministra, decyzji rektora uczelni),
   3. z możliwością wyboru ścieżki rekrutacyjnej.
  3. Niezbędne dokumenty wymagane w związku z przyjęciem cudzoziemca na studia wyższe, w szczególności w zakresie:
   1. posiadanego wykształcenia na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia,
   2. stanu zdrowia,
   3. ubezpieczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem zapisów ustawy o cudzoziemcach,
   4. znajomości języka, w którym będą prowadzone studia,
   5. wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia.
  4. Obowiązki sprawozdawcze w zakresie rekrutacji studentów zagranicznych:
   1. dla MNISW (GUS, POL-on, do podziału dotacji), z uwzględnieniem najnowszych zmian – nowy moduł „NAZWA – cudzoziemcy”,
   2. dla NAWA, Straży Granicznej,
   3. innych służb.
  5. Podsumowanie.

  Adresaci szkolenia: pracownicy uczelni zajmujący się obsługą studenta zagranicznego, w szczególności rekrutacją na studia, a także inne osoby zainteresowane szeroko rozumianą obsługą studenta zagranicznego w świetle wymogów formalnych i praktycznych

  Metody prowadzenia zajęć: szkolenie prowadzone jest w formie wykładowo-warsztatowej, przy użyciu prezentacji multimedialnej, z interaktywnym udziałem uczestników szkolenia, polegającym na udziale w dyskusji z trenerem, analizą pojawiających się problemów w praktyce, wymianie doświadczeń. W ramach szkolenia prowadzone są także konsultacje indywidualne.

 • Zajęcia prowadzi mgr Aleksandra Matukin-Szumlińska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym ukończyła również studia doktoranckie. Zawodowo czynnie związana ze szkolnictwem wyższym, jako pracownik administracji centralnej oraz jako nauczyciel akademicki. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała jako członek komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów, członek komisji dyscyplinarnej dla doktorantów, a także jako pracownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 r. kieruje Działem Nauczania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, w którym odpowiada za nadzór i koordynację wszelkich spraw związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów dokształcających i szkoleń. Współodpowiedzialna również za utworzenie i organizację centralnej jednostki uczelni (Centrum Studentów Zagranicznych) zajmującej się kompleksową obsługą studenta zagranicznego. Posiada praktyczną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie funkcjonowania szkół wyższych, w szczególności w obszarze formalnoprawnych aspektów kształcenia na studiach wyższych (m.in. rekrutacja, przebieg studiów, proces dyplomowania, rozliczanie pensum), tworzenia wewnętrznych aktów normatywnych w uczelni, wzorów różnego rodzaju dokumentów, a także stosowania procedur administracyjnych w indywidualnych sprawach studentów. Od ponad 10 lat zajmuje się także prowadzeniem szkoleń dla sektora szkolnictwa wyższego, w szczególności dla największych uczelni publicznych w Polsce.

 • Lokalizacja Warszawa, Al. Jana Pawła II 25   
  Termin 23/04/2018 Niestety szkolenie już się odbyło. Jeżeli jesteś zainteresowany szkoleniem napisz do nas

  Promocja!
  Przy zgłoszeniu do 28 marca otrzymają Państwo 10% rabatu dla pierwszej, drugiej i trzeciej osoby lub czwarta osoba gratis.

  Promocje nie łączą się!

  Gwarantujemy:
  - materiały i Certyfikat,
  - wyżywienie (obiad, przerwy kawowe),
  - pomoc przy zorganizowaniu noclegu.

 • Warunki uczestnictwa:

  • Kartę zgłoszeniową należy przesłać na adres e-mail optima@optima.edu.pl 
  • W ciągu 24 godzin wyślemy Państwu wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia.
  • W przypadku braku takiej wiadomości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
  • Przesłanie karty zgłoszeniowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
  • Najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem otrzymają Państwo potwierdzenie organizacji szkolenia na adres e-mail podany w formularzu.
  • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Organizatora potwierdzenia organizacji zajęć. Numer rachunku bankowego: mBank 88 1140 2004 0000 3302 7511 5949
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.