Strona główna

Studia podyplomowe prowadzone w szkołach wyższych – wymagania prawne do utworzenia i prowadzenia studiów
14-15 listopada 2016 r, Warszawa   NOWOŚĆ!

Procedury nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego – najnowszy stan prawny
17-18 listopada 2016 r., Warszawa  
UWAGA! Nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw z dnia 13.10.2106 r.

Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji prawnych. Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim
23-24 listopada 2016 r., Kraków   UWAGA! Zmiany!

Dotacje z budżetu państwa przeznaczone uczelniom na kształcenie osób niepełnosprawnych – zasady ich podziału, dokumentowania i wydatkowania
26 października 2016 r., Warszawa   Ostatnie 2 wolne miejsca!

Tworzenie studiów wyższych w świetle wymogów formalnych i aspektów praktycznych
4 listopada 2016 r., Wrocław   NOWOŚĆ!

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle najnowszych zmian ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
7 listopada 2016 r., Kraków  NOWOŚĆ!

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu
22 listopada 2016 r., Wrocław

Umowy o wspólnej opiece naukowej nad przewodami doktorskimi „co-tutelle” – wymogi proceduralne i aspekty praktyczne współpracy pomiędzy uczelniami
4 listopada 2016 r., Warszawa   NOWOŚĆ!

Sprawozdawczość w systemie POL-on oraz zmiana zakresu danych – nowe zadania, stare problemy
7 listopada 2016 r., Poznań

Trudne sytuacje w administracji, czyli jak efektywnie porozumiewać się ze studentami, kandydatami na studia oraz ich rodzicami
15 listopada 2016 r., Warszawa

Najnowsze zmiany w zakresie dokumentacji przebiegu studiów – wymogi formalnoprawne i aspekty praktyczne
25 listopada 2016 r., Kraków