Strona główna

Uczelnia wobec zaburzeń psychicznych. Komunikacja i formy wsparcia edukacyjnego
23-24 stycznia 2020 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Procedury nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w świetle ustawy 2.0. Szkolenie Premium
26-28 stycznia 2020 r., Sandomierz   Ostatnie 3 wolne miejsca!

Świadczenia pomocy materialnej na uczelniach ze zmianami wprowadzonymi ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
24 lutego 2020 r., Poznań 

Dokumentacja przebiegu studiów w świetle najnowszych zmian ustawy PSWiN
30 stycznia 2020 r, Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów w świetle najnowszych zmian
31 stycznia 2002 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian wprowadzonych ustawą 2.0
6 lutego 2020 r., Kraków 

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników uczelni
7 lutego 2020 r. Kraków    

Regulamin studiów wyższych w świetle najnowszych zmian 
10 lutego 2020 r., Kraków

Zasady tworzenia aktów normatywnych w uczelni
11 lutego 2020 r., Kraków

Podnoszenie jakości obsługi studenta w dziekanacie i sekretariacie uczelni
10 lutego 2020 r., Wrocław 

Rozwiązywanie konfliktów w pracy – efektywne reagowanie w sytuacji konfliktu
11 lutego 2020 r., Wrocław 

Cudzoziemcy w szkołach doktorskich w świetle ustawy PSWiN
19 lutego 2020 r.,  Warszawa

Tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim. Nadawanie stopnia doktora w świetle ustawy PSWiN
20 lutego 2020 r., Warszawa

Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich i doktoranckich w świetle ustawy PSWiN
21 lutego 2020 r., Warszawa

Komunikacja z osobą z zaburzeniami psychicznymi – wyzwania dla uczelni
20-21 lutego 2020 r., Szczecin

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą PSWiN
20 lutego 2020 r., Wrocław