order strattera online buy generic arimidex anastrozole do you need a prescription to buy viagra buy viagra american express digoxin buy online uk

Strona główna

Sprawozdawczość w systemie POL-on. Nowe zadania po wejściu w życie Ustawy 2.0
29 października 2018 r., Poznań   Ostatnie wolne miejsca!
19 listopada 2018 r., Warszawa

Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli akademickich oraz innych osób w uczelni, w tym zmiany w Kodeksie pracy oraz zmiany wprowadzone ustawą 2.0
25 października 2018 r., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Czas pracy nauczyciela akademickiego oraz zasady rozliczania pensum dydaktycznego w obliczu zmian ustawy 2.0
26 października 2018., Warszawa   Ostatnie wolne miejsca!

Procedury nadawania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego i tytułu naukowego, w tym najnowsze zmiany wprowadzone ustawą 2.0
15-16 listopada 2018 r., Warszawa   Promocja tylko do 19 października!

Studia doktoranckie oraz szkoły doktorskie – rzeczywistość doktoranta w świetle ustawy 2.0   Ostatnie 3 wolne miejsca!
22-23 października 2018 r., Warszawa

Budowanie autorytetu kierownika zespołu poprzez efektywną komunikację z podwładnymi w trudnych sytuacjach. Szkolenie Premium. CEM
7-9 listopada 2018 r., Gdańsk  Zgłoszenia tylko do 19 października!

Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie kształcenia i organizacji studiów wyższych
19-20 listopada 2018 r., Warszawa

Doktoranci w polskich uczelniach. Vademecum administracyjnej obsługi doktorantów – od kandydata do absolwenta. Obecny stan prawny i po wejściu ustawy 2.0.
22-23 listopada 2018 r., Gdańsk

Zasady gospodarki finansowej uczelni w świetle zmian wprowadzonych ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
8 listopada 2018 r., Kraków  

Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i suplementów do dyplomów w świetle zmian nowej ustawy PSWiN
23 października 2018 r., Kraków   Ostatnie wolne miejsca!

Vademecum administracyjnej obsługi studiów – od kandydata do absolwenta, w świetle najnowszych zmian ustawy 2.0
6-7 listopada 2018 r., Wrocław

Uznawalność zagranicznych dokumentów o wykształceniu oraz  Warsztaty z oceny zagranicznych dokumentów o wykształceniu
13 oraz 14 listopada 2018 r., Wrocław